Kapittel 3.4.1

Redegjørelse for pensjon

2015 var det første året med saksbehandling etter nye uføreregler. Systemene vi utviklet i 2014, har vist seg å fungere godt. Det har vært stabil drift og høy kvalitet i hele pensjoneringsprosessen – samtidig som effektiviteten har økt.

Mål

SPKs samfunnsoppdrag og hovedoppgave er å sikre rett pensjon til rett tid. Kravet er at minst 96 prosent av nye pensjoner skal være korrekt ved første gangs utbetaling, og at minst 94 prosent av endringene i løpende ytelser skal være korrekte. Alle nye pensjoner (alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon) skal utbetales fra første måned etter lønnsopphør.

Disse kravene er upåvirket av endringer i lover og pensjonsregelverk. Derfor er det et viktig mål å gjennomføre reformer og utvikle systemer for nye regelverk på en god måte – uten at det forstyrrer den daglige driften.

Som en del av den samlede innsats for å effektivisere offentlig sektor, er det et viktig mål å klare å håndtere et jevnt voksende antall pensjoner uten å øke antall årsverk.

Resultater

På alle vesentlige områder har vi holdt oss godt innenfor resultatkravene som er knyttet til pensjonering, både med hensyn til daglig drift og regelverkstilpasning. Vi lyktes med dette til tross for at 2015 var et krevende år som det første med nytt uføreregelverk.

Utvikling i antall pensjoner per årsverk i pensjoneringsområdet

Figur 3.4.1

Figuren viser fordeling av premiereserven per dekning som inngår i tjenestepensjonsordningen i Statens pensjonskasse, oppgitt i milliarder kroner.

Antall pensjoner stiger fortsatt, og gjennomsnittet i 2015 lå 2,5 prosent over snittet i 2014. Ved utgangen av året hadde vi 282 000 personer med løpende pensjoner, hvorav 23 770 var nye og igangsatte i løpet av året. Vi betalte i løpet av 2015 ut 24,9 milliarder kroner i pensjoner, og vi lå over departementets krav til korrekt utbetaling både for nye pensjoner og for pensjoner som ble endret og beregnet på nytt i løpet av året. For nye pensjonerviste våre stikkprøver en gjennomsnittlig kvalitetpå 96,5 prosent. For endringer var tallet 96,3 prosent. Av 23 770 nye pensjoner ble bare 4 utbetalt noe etter fristen. (Flere detaljer om utbetalingskvaliteten finner du i tabellen i kapittel 3.2.)

Saksbehandling knyttet til uføre utgjør en stor del av arbeidet i pensjoneringsprosessen. Det nye uføreregelverket som trådte i kraft 01.01.2015, innebar derfor vesentlige endringer i våre saksbehandlingssystemer og rutiner. Den siste systemleveransen kom i april, og i likhet med tidligere leveranser, var den vellykket. I forbindelse med overgangen til nytt regelverk innførte vi digital søknad om uføreytelser. Det innebærer at 90 prosent av søknadene nå kommer digitalt.

Effektiviseringsmålet er å håndtere en vekst i pensjonsbestanden på om lag 2,5 prosent per år uten å øke bemanningen i pensjoneringsområdet. Målet ble nådd i 2015, som i 2014. Dette klarte vi ved bedre planlegging, styring og oppfølging, kombinert med en mengde små forbedringer i det daglige arbeidet. Gjennom prosessforbedringsprosjektet Nobel har vi analysert pensjoneringsprosessen og skapt et godt grunnlag for ytterligere effektivisering av driften i 2016.

I forbindelse med flytting til nye lokaler på Skøyen, har vi gjennomført en vellykket flytting av vårt fjernarkiv til ekstern leverandør.

Ressursbruk og prioriteringer

Bemanningen var stabil sammenlignet med 2014. Beregning og saksbehandling av utbetalinger, samt vedlikehold av systemer og rutineverk, har i snitt lagt beslag på 127 av SPKs 383 årsverk i 2015. I tillegg kommer ressursbruken innen innrapportering av arbeidsgiverdata, IT, kundeservice og andre støttefunksjoner. I samtlige ledd av pensjoneringsprosessen har uføresaker vært prioritert for å sikre god innføring av reformen, både i saksbehandlingen og gjennomføringene av opplæring og oppdatering av rutineverk.

Det har også vært en prioritert oppgave å forberede de siste delene av reformarbeidet knyttet til nye uføreregler og på innføring av ny offentlig tjenestepensjon.

Analyse og vurderinger

Våre to hovedoppgaver innenfor pensjonering – sikre kvaliteten på løpende utbetalinger og implementere uføreformen – er løst med gode resultater. Kontinuerlig arbeid med forbedring av arbeidsprosesser og produksjonsstyring har gjort det mulig å kombinere daglig drift med reformarbeid uten at produksjonskvaliteten har gått ned. Men det er også gode effektiviseringstiltak som ikke har latt seg gjennomføre i 2015, fordi vi har vært nødt til å prioritere reformarbeidet.

Satsinger

Vi forventer en årlig vekst i antall pensjoner også i 2016. Det understreker hvor viktig det er å øke effektiviteten i pensjoneringsarbeidet. Vi vil fortsette arbeidet med å finne nye måter å utveksle informasjon med omverdenen på – både elektroniske og fysiske dokumenter – samtidig som vi vil arbeide med å automatisere deler av saksbehandlingen, og ellers forenkle og effektivisere den daglige driften.

Størst usikkerhet er knyttet til gjennomføringen av etteroppgjøret som de nye uførereglene forutsetter. Der skal faktisk inntekt kontrolleres opp mot den inntekten som var forutsatt ved innvilgelsen av ytelsen. Etteroppgjør skal gjennomføres for første gang i 2016, og arbeidet med å utvikle systemløsninger er krevende. Det er usikkert hvor stor del av saksbehandlingen som kan automatiseres. Dermed er det også usikkert hvor stor arbeidsbelastning denne oppgaven vil utgjøre. Ny offentlig tjenestepensjon med samordningsregler for årsklasser etter 1953 vil i tiltagende grad kreve ressursbruk i 2016.

I første halvdel av 2016 vil vi ta i bruk Sikker Digital Postkasse for utsendelse av en stor del av våre vedtaksbrev til medlemmene.