Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vilkår for uførepensjon

Uførepensjon fra Statens pensjonskasse kan gis til den som blir arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade og som følge av dette må arbeide mindre enn tidligere. Vi kan innvilge fast eller midlertidig pensjon.

Hel eller delvis pensjon

Graden på uførepensjonen bestemmes ut fra hvor arbeidsufør du til enhver tid er. Dersom helsetilstanden din blir bedre, vil vi endre pensjonsutbetalingen i samsvar med den nye uføregraden. Hvis du har beholdt en del av arbeidsevnen slik at du kan fortsette i delvis stilling eller skaffe deg inntekter ved annet arbeid, vil uføregraden bli fastsatt i forhold til den reduksjon av inntekten som sykdommen har medført.

Dersom du har delvis alderspensjon eller AFP, kan du søke uførepensjon for den delen av stillingen som du fortsatt jobber i hvis du blir syk.

I folketrygden kreves det at uføregraden må være minst 50 prosent. Slike krav gjelder ikke i Statens pensjonskasse, og vi kan innvilge uførepensjon også ved lavere uføregrad enn 50 prosent.

Overgang til lavere lønnet stilling

Du kan ha rett til uførepensjon dersom du på grunn av sykdom eller skade får redusert din arbeidsinntekt ved å gå over til en lavere lønnet stilling. Uførepensjonen vil da langt på vei kompensere for inntektsbortfallet. På denne måten har du mulighet til å fortsette i full jobb, men ha et arbeids- og ansvarsområde som er bedre tilpasset din helsemessige situasjon. Lege og arbeidsgiver må bekrefte at du har lavere lønnet stilling på grunn av uførhet.

Pensjon på grunn av alderssvekkelse

Dersom du må fratre stillingen din på grunn av alderssvekkelse, kan du ha rett til uførepensjon fra Statens pensjonskasse. Med alderssvekkelse mener vi at du er fysisk eller psykisk utslitt på grunn av alderen. Dette må dokumenteres av lege. Du må ha fylt 64 år og ha hatt sammenhengende tjeneste i minst fem år før du kan søke om pensjon på grunn av alderssvekkelse. Alderssvekkelse gir ikke rett til uførepensjon fra folketrygden.

Pensjon på grunn av yrkesskade

Dersom uførheten skyldes en yrkesskade, gjelder særlige regler. Disse reglene tar sikte på å kompensere for manglende muligheter for fortsatt opptjening av pensjonsrettigheter. Ved yrkesskade blir uførepensjonen beregnet etter full opptjeningstid, det vil si 30 år.

Dersom arbeidsgiveren din har inngått avtale om yrkesskadeforsikring, kan du også søke om yrkesskadeerstatning. Mer om yrkesskadeforsikring.

Ytelser fra NAV

Dersom du søker om uførepensjon med en uføregrad på 50 prosent eller mer fra Statens pensjonskasse, er det et krav at du også søker om uførepensjon eller arbeidsavklaringspenger (AAP) fra folketrygden. Søknaden om uførepensjon fra Statens pensjonskasse blir behandlet når vi har mottatt melding om vedtak fra NAV. Hvis du søker om uførepensjon med lavere uføregrad enn 50 prosent eller ved søknad om uførepensjon på grunn av aldersslitasje, vil vi behandle søknaden uten vedtak fra NAV.

Kontakt ditt lokale NAV-kontor for mer informasjon om pensjon fra NAV. Du trenger ikke sende kopi av vedtaket til oss dersom du får innvilget ytelse fra NAV. Hvis du derimot får avslag på søknad om arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon fra NAV, må du sende kopi av vedtaket til Statens pensjonskasse.

Viktig! Søknaden om uførepensjon fra Statens pensjonskasse blir behandlet når vi har mottatt all nødvendig informasjon. Dersom du har uføregrad på 50 prosent eller høyere, må altså vedtaket om arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon fra folketrygden være klart før vi kan behandle søknaden din.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss på telefon

02775

eller bruk vårt kontaktskjema. Du kan også logge inn på Min side.Sist oppdatert: 21.09.2012