Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

Ord og uttrykk om pensjon

 • A

  Aldersgrense

  Aldersgrensen følger den stillingen du er tilsatt i, og er det tidspunktet du må slutte i stillingen. De fleste stillinger har en aldersgrense på 70 år. Du må ikke forveksle aldergrense med pensjonsalder, som forteller når du kan gå av med pensjon...

  Alleårsregelen

  Grunnprinsippet er at inntektspensjonen fra folketrygden skal opptjenes gjennom hele ditt yrkesaktive liv. Den skal beregnes fra første krone du tjener fra du er 17 år til du blir 75 år. Er du født i 1997 eller senere opptjener du pensjon allerede...

  Arbeidsavklaringspenger

  Arbeidsavklaringspenger er en ytelse fra NAV som skal sikre inntekt i perioder man på grunn av sykdom eller skade har behov for bistand fra NAV for å komme i arbeid.

 • B

  Barnetillegg

  Dersom du som alders- eller uførepensjonist forsørger barn under 18 år, kan du ha krav på tillegg i pensjonsutbetalingen. For hvert barn utgjør barnetillegget 10 prosent av bruttopensjonen. Pensjonen inkludert tillegg for barna kan ikke overstige ...

  Basispensjon

  Basispensjon danner grunnlaget for beregning av alderspensjonen fra folketrygden.

  Besteårsregelen

  Besteårsregelen er den gamle opptjeningsmodellen i folketrygden, hvor pensjonen beregnes ut fra de 20 årene du har hatt høyest lønn. Besteårsregelen skal gradvis fases ut, men gjelder fortsatt noen årskull.

 • D

  Delingstall

  Både alderspensjon i folketrygden og alderspensjon i Statens pensjonskasse skal . . og delvis etter den nye alleårsregelen. Delingstall berører ikke deg som er født i 1953 eller tidligere. Det skyldes at du fortsatt vil opptjene pensjon i...

 • E

  Etteroppgjør for uførepensjon

  Med innføring av nytt regelverk for uførepensjon fra 1.1.2015 skal vi etter loven foreta et etteroppgjør.

 • F

  Forholdstall

  Pensjonen din skal fordeles på det antall år du forventes å leve. Det betyr at størrelsen på pensjonen din blir påvirket av hvor gammel du er når du velger å ta ut pensjon, og hvor gammel det forventes at ditt årskull blir i gjennomsnitt. Dette...

 • G

  GKRS

  GKRS er en forkortelse for god kommunal regnskapsskikk. Alle kommuner og fylkeskommuner bruker GKRS-oppstillingen i regnskapet sitt.

  Grunnbeløp

  Grunnbeløpet i folketrygden, som vi ofte kaller G, justeres en gang i året og er 88 370 kroner per 01.05.2014.

  Grunnpensjon

  Grunnpensjon er en ytelse i folketrygden, og størrelsen på den avhenger av sivilstand og hvor lenge du har bodd i Norge.

 • I

  IAS19

  IAS 19 er en forkortelse for International Accounting Standard og gjelder ytelser til ansatte.

  Individuell garanti

  Medlemmer av offentlige tjenestepensjonsordninger, som født i 1958 eller før, er sikret at de får 66 prosent av pensjonsgrunnlaget når de fyller 67 år. Vilkåret er full opptjeningstid i 100 prosent stilling.

  Inntekt

  Med inntekt mener vi pensjonsgivende inntekt i folketrygden.

  Inntektsgrense

  Inntektsgrensen er den årlige inntekten du kan ha før uførepensjonen blir redusert.

 • L

  Levealdersjustering

  Den opptjente pensjonen din skal fordeles på det antall år du forventes å leve. Dette kalles levealdersjustering. Så lenge levealderen øker, må hvert årskull jobbe lenger enn det forrige for å oppnå samme pensjon. Alle som er født i 1943 eller...

 • M

  Mer om regulering av offentlig tjenestepensjon

  Regulering av pensjon skjer med virkning fra 1. mai hvert år. Pensjon under utbetaling skal reguleres med lønnsvekst og deretter skal det trekkes fra en fast faktor på 0,75 prosent.

 • N

  Nedgang i lønn

  Hvis du har gått ned til et lavere lønnsnivå i løpet av den tiden du vært medlem i Statens pensjonskasse, kan dette påvirke størrelsen på alderspensjonen din.

  NRS6

  NRS6 er en norsk standard for hvordan pensjonskostnader skal behandles i regnskapet til arbeidsgivere.

  Nøytralt uttak i folketrygden

  Nøytralt uttak betyr at totalsummen du får utbetalt i pensjon, blir den samme, uavhengig av om du pensjonerer deg når du er 62 eller 75 år.

 • O

  Oppsatt pensjon

  Hvis du tidligere har vært medlem hos oss, kan du ha tjent opp pensjonsrettigheter til en fremtidig pensjon. Dette kaller vi en oppsatt pensjon. Det stilles krav om minst 3 års opptjeningstid. Har du rett til en oppsatt alderspensjon fra Statens...

  Opptjeningstid

  Den tiden du har vært medlem i Statens pensjonskasse kalles opptjeningstid. Dette vil normalt si den tiden du jobbet i en statlig stilling og har betalt pensjonsinnskudd. Permisjoner i henhold til permisjonsavtalen gir deg også opptjeningstid.

  Overføringsavtalen

  Har du vært medlem av flere offentlige tjenestepensjonsordninger, vil en egen overføringsavtale sikre at de ulike periodene blir slått sammen.

 • P

  Pensjonistlønn

  Alderspensjonister kan inngå avtale med arbeidsgiver om arbeid etter gitte vilkår og pensjonistlønn. Hvis du er alderpensjonist og blir engasjert på pensjonistvilkår, det vil si at du får pensjonistlønn, beholder du som hovedregel pensjonen fra os...

  Pensjonsalder

  Pensjonsalder er det tidspunktet du tidligst kan gå av med alderspensjon.

  Pensjonsbeholdning

  Alderspensjonen i folketrygden beregnes ut fra en pensjonsbeholdning. Denne pensjonsbeholdningen er knyttet til . . av. Også omsorgsarbeid, førstegangstjeneste og perioder med uførepensjon eller dagpenger gir opptjening, og bidrar til at...

  Pensjonsgrad

  Pensjonsgraden sier noe om hvor mye pensjon du skal ha i forhold til videre arbeidsinntekt.

  Pensjonsgrunnlag

  Pensjonsgrunnlaget er den arbeidsinntekten det er trukket pensjonsinnskudd av og som pensjonen skal beregnes ut fra.

  Pensjonsplan

  En pensjonsplan er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om hvordan pensjon skal opptjenes.

  Poengtall

  Poengtall avspeiler den pensjonsgivende inntekten du har hatt fra og med det året du fyller 17 til og med det året du fyller 69. De blir brukt ved beregningen av tilleggspensjon i folketrygden.

  Poengår

  Et poengår er et kalenderår etter 1966 som du har opptjent . .  i, har fremtidig poengtall for eller er godtskrevet poengtall for. Poengårene blir brukt ved beregning av tilleggspensjon i folketrygden.

  Premie

  Alle arbeidsgivere som er kunder i Statens pensjonskasse, betaler en årlig premiesats for å finansiere pensjonsrettighetene til sine ansatte.

 • R

  Regulering av pensjon

  Pensjonsrettighetene dine reguleres hvert år slik at de opprettholder verdien over tid. Reguleringen tar utgangspunkt i et snitt av lønns- og prisveksten i samfunnet.

  Regulering av pensjonsgrunnlag

  Pensjonsgrunnlag blir regulert i samsvar med den alminnelige lønnsveksten.

  Risikoklasse

  Virksomhetene som har yrkesskadeforsikring i Statens pensjonskasse er delt inn i risikoklasser. Risikoklassen påvirker prisen de betaler for yrkesskadeforsikringen. Hvilken risikoklasse virksomheten havner i, avhenger av skadefrekvensen og...

 • S

  Samordning

  Pensjonen fra Statens pensjonskasse og andre offentlige tjenestepensjonsordninger skal samordnes med ytelser fra folketrygden. Samordning regulerer fordelingen av utbetalingen av pensjon fra folketrygden og offentlige tjenestepensjonsordninger.

  Samordning med grunnpensjon

  Vi reduserer tjenestepensjonen din fra Statens pensjonskasse med et samordningsfradrag på inntil 75 prosent av  . . (1G).  Vi vil redusere samordningsfradraget hvis du har mindre enn full opptjening har jobbet deltid tar ut delvis pensjon Dette...

  Samordning med særtillegg

  Vi reduserer tjenstepensjonen din med et samordningsfradrag på inntil hele særtillegget fra folketrygden.

  Samordning med tilleggspensjon

  Vi reduserer tjenestepensjonen din med et samordningsfradrag på inntil hele tilleggspensjonen fra folketrygden.

  Sluttpoengtall

  Sluttpoengtallet er et gjennomsnitt av de 20 beste  . . dine. De blir brukt ved beregning av tilleggspensjon i folketrygden.

  Stillingsstørrelse

  Hvor mye heltid og deltid du har jobbet i yrkeskarrieren din, avgjør størrelsen på pensjonsgrunnlaget ditt når du går av med pensjon. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse Gjennomsnittlig stillingsstørrelse beregnes ut fra de 30 beste årene med opptj...

  Særaldersgrense

  Noen stillinger har lavere aldersgrense enn 70 år.  Det kaller vi særaldersgrense. Særaldersgrenser finner vi som oftest i yrker der det stilles særlige krav til fysiske og psykiske egenskaper. Har du særaldersgrense?

  Særtillegg

  Særtillegg er en ytelse i folketrygden. Du mottar den hvis du ikke har tjent opp tilleggspensjon. Grensene for særtillegg utgjør et minimum av det du skal ha i folketrygden. Hvis du har en tilleggspensjon under denne grensen, vil det bli fylt opp...

 • T

  Tilleggspensjon

  For å få tilleggspensjon i folketrygden må du ha opptjent poengtall i minst tre år.

 • V

  Vartpenger

  Vartpenger skal kompensere for inntekten du mister hvis du blir overtallig.