Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

Permisjonsavtalen 1982 - 2003

Permisjonsavtale gjeldende fra 1. juli 1982

Avtale om medregning av permisjon uten lønn og annet midlertidig fravær som pensjonsgivende opptjeningstid for medlemskap i Statens Pensjonskasse inngått i medhold av lov av 28. juli 1949 om Statens Pensjonskasse § 20, 1. ledd, pkt. D.

I

Permisjon uten lønn/annet fravær som i relasjon til pensjonsloven medregnes som opptjeningstid:

A.
For en tid av inntil 2 år medregnes:

 1. Ved adopsjon - jf. fellesbestemmelsens § 19 nr. 6.
 2. Ved flytting pga. ektefellers beordringsplikt.
 3. Ved fravær som i følge AD`s bestemmelse regnes med i tjenesteansienniteten, jf. fellesbestemmelsenes § 5 nr. 6.
 4. Ved fødsel - jf. fellesbestemmelsenes § 19 nr. 1.
 5. For militært personell som tjenestegjør i utlandet.
 6. Ved militærtjeneste, sivilforsvarstjeneste, polititjeneste, siviltjeneste - fj. fellesbestemmelsenes § 5 nr. 3
 7. Permisjon pga. streik.
 8. Som sendelektor i utlandet.
 9. Ved studiereiser i utlandet.
 10. Ved sykdom i familien.
 11. Ved velferdspermisjon (utover fellesbestemmelsenes § 22).

B.
For tid utover 2 år medregnes:

 1. Arbeid for internasjonale organisasjoner: inntil 4 år.
 2. Nordisk tjenestegjøring: inntil 4 år.
 3. Omsorgstjeneste - jf. fellesbestemmelsenes § 19 nr. 7: inntil 3 år.
 4. Tjeneste i tjenestemannsorganisasjon (tillitsvalgt) - jf. hovedavtalens § 35, begrenset til tilsettingsforholdets varighet.
 5. Tjeneste i tjenestemannsorganisasjon (tilsetningsforhold) - jf. hovedavtalens § 35, begrenset til tilsettingsforholdets varighet.
 6. Utdannelse for statstjeneste - jf. fellesbestemmelsenes § 5 nr. 5 og studiepermisjon som etter lov av 13. juni 1969 nr. 24 § 19 nr. 6 og lov av 21. juni 1974 nr. 55 om videregående opplæring, regnes med i tjeneste- (lønns-) ansienniteten: 3 år.

C.
Pensjonskassens styre kan etter søknad forlenge medregningsperiodene i pkt. A og B ovenfor når særlige grunner foreligger.

D.
Administrasjonsdepartementet kan etter søknad fastsette at også permisjoner/annet fravær enn nevnt ovenfor i pkt. A og B skal regnes som opptjeningstid.

Medregning av fravær som nevnt ovenfor i pkt. I A-5 og A-6, er betinget av at det innbetales innskudd og arbeidsgiverandel.

Medregning som nevnt i pkt. I B-4 og B-5 er betinget av at det innbetales pensjonsinnskudd.

Ved fravær med delvis lønn er medregning av opptjeningstid betinget av forholdsmessig pensjonsinnskudd av den delvis utbetalte lønn.

Det trekkes forholdsmessig pensjonsinnskudd for arbeidstakere dersom det utbetales 1/3 lønn av sivil lønn under militærtjeneste. For øvrig skal medlemmet ikke innbetale pensjonsinnskudd.

Det er et vilkår for medregning av opptjeningstid at medlemmet samtidig er trygdet etter lov om folketrygd, jf. pensjonslovens § 6 som gjelder tilsvarende.

II
Inntreffer et pensjonstilfelle i permisjonstiden, skal pensjonen beregnes av det pensjonsgrunnlag som gjaldt ved permisjonens begynnelse. Når innskudd betales, legges det faktiske pensjonsgrunnlag (lønnstrinn) til grunn.

III
Avtalen gjelder fra 01.07.1982 og løper til den blir sagt opp med 3 måneders varsel.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss på telefon

02775

eller bruk vårt kontaktskjema. Du kan også logge inn på Min side.Sist oppdatert: 07.04.2011