Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

Har du særaldersgrense?

Den alminnelige aldersgrensen i staten er 70 år. Dersom tjenesten medfører uvanlig fysisk eller psykisk belastning eller stiller spesielle krav til fysiske eller psykiske egenskaper, kan aldersgrensen for stillingen være lavere.

De lavere aldersgrenser kan være 68, 65, 63 og 60 år.

Når kan du gå av med alderspensjon?

Hvis du har stilling som har lavere aldersgrense enn 70 år, kan du få pensjon inntil tre år før aldersgrensen hvis summen av alderen din og  opptjeningstiden Opptjeningstid Den tiden du har vært medlem i Statens pensjonskasse kalles opptjeningstid. Dette vil normalt si den tiden du jobbet i en statlig stilling og har betalt pensjonsinnskudd. Permisjoner i henhold til permisjonsavtalen gir deg også opptjeningstid. Ved uførepensjon får du medregnet opptjeningstid som om du kunne fortsatt i stillingen. Mer om opptjeningstiden lukk er minst 85 år.

Eksempel

Ole er løytnant i Forsvaret, og har aldersgrense 60 år. Han er 56 år og lurer på om han kan gå av med alderspensjon snart. Ole har vært medlem i Statens pensjonskasse i 30 år.

Summen av alder og opptjeningstid: 56 + 30 = 86.

Ole kan derfor få alderspensjon fra han er 57 år.

Hvordan beregnes pensjonen?

Full alderspensjon utgjør 66 prosent av pensjonsgrunnlaget dersom du har full opptjeningstid, som er 30 år. 

Størrelsen på pensjonen er avhengig av

 • pensjonsgrunnlaget Pensjonsgrunnlag Pensjonsgrunnlaget er den arbeidsinntekten det er trukket pensjonsinnskudd av og som pensjonen skal beregnes ut fra. Mer om pensjonsgrunnlaget lukk
 • opptjeningstiden Opptjeningstid Den tiden du har vært medlem i Statens pensjonskasse kalles opptjeningstid. Dette vil normalt si den tiden du jobbet i en statlig stilling og har betalt pensjonsinnskudd. Permisjoner i henhold til permisjonsavtalen gir deg også opptjeningstid. Ved uførepensjon får du medregnet opptjeningstid som om du kunne fortsatt i stillingen. Mer om opptjeningstiden lukk
 • stillingsstørrelsen Stillingsstørrelse Hvor mye heltid og deltid du har jobbet i yrkeskarrieren din, avgjør størrelsen på pensjonsgrunnlaget ditt når du går av med pensjon. Mer om stillingsstørrelsen lukk
  I tillegg vil du få  barnetillegg Barnetillegg Dersom du som alders- eller uførepensjonist forsørger barn under 18 år, kan du ha krav på barnetillegg. For hvert barn utgjør tillegget 10 prosent av pensjonen. Mer om barnetillegg lukk dersom du forsørger barn under 18 år.

  Eksempel

 • Går av med pensjon som 60-åring
 • Pensjonsgrunnlag: 500 000 kroner
 • Opptjeningstid: 25 år
 • Stillingsstørrelse: 100 %
 • Årlig alderspensjon* = 500 000 x 66 % x 25/30 = 275 000 kroner

*Før samordning med folketrygden

Pensjonen fra Statens pensjonskasse er en tjenestepensjon og skal  samordnes Samordning Pensjonen fra Statens pensjonskasse og andre offentlige tjenestepensjonsordninger skal samordnes med ytelser fra folketrygden. Samordning foregår ved at folketrygdens ytelser ubetales i sin helhet, mens tjenestepensjonen reduseres. Mer om samordnes lukk med eventuell pensjon fra folketrygden. Dersom du har fleksibel alderspensjon fra folketrygden skal pensjonen likevel ikke samordnes før ved fylte 67 år.

Hva skjer når du blir 67 år?

Når du blir 67 år skal særalderspensjonen omregnes til ordinær alderspensjon. Pensjonen skal  levealdersjusteres Levealdersjustering Den opptjente pensjonen din skal fordeles på det antall år du forventes å leve. Mer om levealdersjusteres lukk og den  individuelle garantien Individuell garanti Medlemmer av offentlige tjenestepensjonsordninger, som erfødt i 1958 eller før, er sikret at de får 66 prosent av pensjonsgrunnlaget når de fyller 67 år. Vilkåret er full opptjeningstid i 100 prosent stilling. Mer om individuelle garantien lukk gjelder de som er født til og med 1958.

Du må søke alderspensjon fra folketrygden

Når du blir 67 år, må du søke alderspensjon fra folketrygden. Hvis du ikke tar ut alderspensjon fra folketrygden når du blir 67 år, opphører pensjonen fra oss.

Les mer om alderspensjon.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss på telefon

02775

eller bruk vårt kontaktskjema. Du kan også logge inn på Min side.Sist oppdatert: 14.03.2011