Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

For deg født før 1943

Du får full alderspensjon fra Statens pensjonskasse hvis du har 30 års opptjening i 100 prosent stilling. Full alderspensjon fra oss er 66 prosent av pensjonsgrunnlaget.

Størrelsen på pensjonen er avhengig av

  • pensjonsgrunnlaget Pensjonsgrunnlag Pensjonsgrunnlaget er den arbeidsinntekten det er trukket pensjonsinnskudd av og som pensjonen skal beregnes ut fra. Mer om pensjonsgrunnlaget lukk
  • stillingsstørrelsen Stillingsstørrelse Hvor mye heltid og deltid du har jobbet i yrkeskarrieren din, avgjør størrelsen på pensjonsgrunnlaget ditt når du går av med pensjon. Mer om stillingsstørrelsen lukk
  • opptjeningstiden Opptjeningstid Den tiden du har vært medlem i Statens pensjonskasse kalles opptjeningstid. Dette vil normalt si den tiden du jobbet i en statlig stilling og har betalt pensjonsinnskudd. Permisjoner i henhold til permisjonsavtalen gir deg også opptjeningstid. Ved uførepensjon får du medregnet opptjeningstid som om du kunne fortsatt i stillingen. Mer om opptjeningstiden lukk

Hvis du forsørger barn under 18 år, kan du også få barnetillegg. Barnetillegg Dersom du som alders- eller uførepensjonist forsørger barn under 18 år, kan du ha krav på barnetillegg. For hvert barn utgjør tillegget 10 prosent av pensjonen. Mer om barnetillegg. lukk  

Eksempel

  • Du pensjonerer deg måneden etter at du fyller 67 år.
  • Pensjonsgrunnlag ditt er 500 000 kroner.
  • Opptjeningstiden din er 25 år.
  • Stillingsstørrelsen din er 100 prosent
  • Årlig alderspensjon* = kr 500 000 x 66 % x 100 % 25/30 = kr 275 000

*Før samordning Samordning Pensjonen fra Statens pensjonskasse og andre offentlige tjenestepensjonsordninger skal samordnes med ytelser fra folketrygden. Samordning foregår ved at folketrygdens ytelser ubetales i sin helhet, mens tjenestepensjonen reduseres. Mer om samordning lukk med folketrygden

Det er viktig å være klar over at for å få alderspensjon fra Statens pensjonskasse, er det et vilkår at du samtidig søker og får innvilget  alderspensjon i folketrygden.

Alderspensjon i folketrygden og samordning 

Alderspensjonen i folketrygden består av grunnpensjon, Grunnbeløp Grunnbeløpet i folketrygden, som vi ofte kaller G, justeres en gang i året og er 88 370 kroner per 01.05.2014. Mer om grunnpensjon, lukk tilleggspensjon Tilleggspensjon For å få tilleggspensjon i folketrygden må du ha opptjent poengtall i minst tre år. Mer om tilleggspensjon lukk og eventuelt særtillegg. Særtillegg Særtillegg er en ytelse i folketrygden. Du mottar den hvis du ikke har tjent opp tilleggspensjon. Mer om særtillegg. lukk Vi reduserer tjenestepensjonen din i Statens pensjonskasse med et samordningsfradrag på inntil 75 prosent av grunnbeløpet Grunnbeløp Grunnbeløpet i folketrygden, som vi ofte kaller G, justeres en gang i året og er 88 370 kroner per 01.05.2014. Mer om grunnbeløpet lukk (G) og inntil hele tilleggspensjonen og eventuelt særtillegg. 

Generelt om samordning med folketrygden

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss på telefon

02775

eller bruk vårt kontaktskjema. Du kan også logge inn på Min side.Sist oppdatert: 23.09.2014