Hopp direkte til innhald

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

Jobber med etterbetalinger til enkemenn

Sist oppdatert: 05.04.2011

I 2007 ble Norge dømt for å diskriminere en spesiell gruppe enkemenn. Forskriften som regulerer hvordan etterbetalingene skal beregnes ble klar i juli 2010. Siden da har Statens pensjonskasse jobbet fortløpende med å beregne og etterbetale pensjon til de det gjelder.

De siste estimatene viser at rundt 3 500 enkemenn kan ha rett til en etterutbetaling som følge av dommen.

- Vi prioriterer disse sakene høyt, og startet å beregne og utbetale etterbetalingene så snart reglene var klare. Samtidig er det slik at disse sakene er svært komplekse sammenlignet med vanlige pensjoneringssaker. Vi må bruke svært erfarne saksbehandlere på å beregne alle sakene manuelt, fordi vi ikke har systemer som kan regne dem for oss, slik vi vanligvis har. Manuell behandling av såpass mange saker tar dessverre tid, sier direktør for pensjoneringsområdet i Statens pensjonskasse, Harald Lundh. 

- Vi har nå likevel etterbetalt pensjon til rundt 900 enkemenn, og regner med å være ferdig i år med alle enkemenn som fortsatt lever.

Pengene kommer automatisk

Ikke alle 3 500 vil ha rett til utbetaling. I mange tilfeller vil retten ha falt bort, for eksempel fordi de har giftet seg igjen. Dette finner vi først ut når vi går gjennom den enkelte sak, og det er derfor vanskelig å estimere hvor mange som kommer til å få en etterbetaling.

De som har rett til en etterutbetaling trenger ikke selv gjøre noe for å få pengene de har krav på, men vil få brev fra oss når etterbetalingen til dem er klar.

Mange med løpende pensjoner

Av de 3 500 enkemennene, er det 1 900 som allerede har en løpende pensjonsutbetaling fra oss. De vil eventuelt få en etterbetaling, i tillegg til å få justert pensjonen sin. Så langt har vi behandlet 1 400 av disse 1 900 sakene. Av disse viste det seg at i underkant av 900 enkemenn faktisk fikk en utbetaling. Hittil har vi betalt ut totalt 270 millioner kroner.

950 av de 3500 enkemennene får i dag ektefellepensjon fra en annen offentlig tjenestepensjonsordning, som for eksempel KLP. I disse tilfellene er det den andre ordningen som skal beregne pensjonen på nytt og stå for etterutbetalingen, ikke Statens pensjonskasse (selv om de også har opptjente rettigheter hos oss).

650 av de 3500 enkemennene har gått bort, slik at en eventuell etterbetaling vil gå til arvinger. 

Bakgrunn

Reglene var tidligere slik at enker etter menn som ble medlemmer i Statens pensjonskasse før 01.10.1976 fikk utbetalt ektefellepensjon uten noen form for behovsprøving. Enkemenn fikk derimot sin ektefellepensjon avkortet mot egen inntekt og egen tjenestepensjon.

Frem til 1976 var det bare kvinner som hadde rett til ektefellepensjon. Da ektefellepensjon ble innført også for menn, ble det samtidig besluttet at alle ektefellepensjoner skulle avkortes for inntekt. Dette gjaldt imidlertid ikke for

  • ektefellepensjoner som allerede ble utbetalt
  • pensjon til gjenlevende etter mannlige medlemmer som ble medlem i Statens pensjonskasse før 01.10.1976

Staten Norge ble dømt

I en dom fra 2007 uttalte EFTA-domstolen at de gjeldende reglene var i strid med EØS-avtalen – fordi de innebar lovstridig kjønnsdiskriminering. Som en følge av dette vedtok Stortinget i desember 2009 endringer i lov om Statens pensjonskasse. Endringen innebærer at enker og enkemenn likebehandles ved beregning av ektefellepensjoner.

Forskriften som regulerer hvordan etterbetalingene skal beregnes, ble klar i juli 2010, og de første utbetalingene fra Statens pensjonskasse ble gjort i september.

I desember 2010 ble Norge klaget inn for EFTA-domstolen for andre gang, fordi ESA mener Norge bruker for lang tid på å beregne og utbetale pensjonene til de det gjelder. Denne saken er under behandling.

Hvem kan få etterbetaling?

De som kan komme til å få en etterbetaling er etterlatte etter kvinner som oppfylte disse tre kriteriene:

  • de var medlemmer før 01.10.1976
  • de døde etter 01.01.1994
  • de hadde opptjeningstid etter 31.12.1993 (dette inkluderer eventuell fremskrevet tjenestetid til aldersgrensen, for eksempel ved uførepensjon).

Den etterlatte må være født før 01.01.1955, og ekteskapet må være inngått før 01.01.2010. Ektefellepensjonen skal ikke avkortes mot egen inntekt eller egen tjenestepensjon.

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne på telefon

02775

eller bruk kontaktskjemaet vårt. Du kan òg logge inn på Min medlemskap.