Hopp direkte til innhald

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

Om medlemskapet

Pensjonsordningen for apotekvirksomhet er en lovfestet, kollektiv pensjonsordning. Som medlem i POA, har du en av de beste pensjonsordningene i markedet.

Flere regelsett

Det er hovedsakelig disse regelsettene som har betydning for pensjonsytelser fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet:

Her er en oversikt over de viktigste reglene rundt medlemskap:

Minstegrense

For å være medlem må du ha en gjennomsnittlig arbeidstid på minimum 15 timer i uken.

Tilsatte ved vaktapotek må ha en tarifflønn som tilsvarer minst tarifflønn for 15 timer per uke i dagtjeneste. For apotekteknikere er minstegrensen 13,5 timer per uke. Apoteker er også medlem av pensjonsordningen.

Høyeste pensjonsgrunnlag er 10 G

Det er lønnen som utgjør pensjonsgrunnlaget ditt, men det gjelder bare opp til 10 G, det vil si 10 ganger folketrygdens grunnbeløp Grunnbeløp Grunnbeløpet i folketrygda, som vi ofte kallar G, blir justert ein gong i året og er 82 122 kroner per 01.05.2012. Meir om grunnbeløp lukk

Pensjonspremie

Arbeidsgivere og medlemmer betaler en prosentandel av pensjonsgrunnlaget (lønnen) i premie.

Som ufør opprettholder du medlemskapet

Ved alders- og AFP-pensjon skal du meldes ut dersom du arbeider i stilling under ovennevnte minstegrense. Blir du ufør, opprettholder du medlemskapet, selv om du arbeider i stilling under minstegrensen.  Det betyr at du tjener opp til alderspensjonen din som ufør.

Sykemeldinger

Blir du sykemeldt, opprettholder du medlemskapet så lenge det betales sykelønn eller sykepenger.

Medlemskap for flere stillinger

Har du flere stillinger som omfattes av pensjonsordningen, skal du være medlem av ordningen når du tilsammen har en gjennomsnittlig arbeidstid over minstegrensen (se over)

Det godskrives ikke medlemskap for stillinger som til sammen overstiger 100 prosent. Unntaket er tilsatte ved vaktapotek, som får medregnet arbeidstid også utover 100 prosents stilling.

Unntak eller fritak fra plikt til medlemskap

Du kan fritas for medlemskap dersom du går inn under en annen pensjonsordning, eller når du utfører praktisk tjeneste ved apotek for å kunne avlegge apotekereksamen. Du skal heller ikke meldes inn dersom du ikke vil kunne oppnå minst fem års pensjonsgivende opptjeningstid til aldersgrensen.

Medlemskap under ulønnet permisjon

I noen tilfeller kan ulønnet permisjon i inntil to år regnes som pensjonsgivende. Det gjelder:

  • Permisjon ved fødsel
  • Permisjon ved adopsjon
  • Permisjon ved militærtjeneste, sivilforsvarstjeneste og siviltjeneste
  • Permisjon ved videreutdanning for tjeneste i apotek i inn- og utland
  • Permisjon ved sykdom i familien
  • Permisjon på grunn av streik

Det er arbeidsgiver som vurderer om et permisjonstilfelle er omfattet av avtalen og rapporterer dette inn til oss.

Ved andre ulønnede permisjoner enn det som er nevnt i listen over, kan du opprettholde medlemsrettighetene i inntil to år uten innskuddsbetaling. Men permisjonstiden regnes ikke som pensjonsgivende. 

Overføringsavtalen

Ble du medlem i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet før 1. februar 2003, kommer du inn under avtalen om overføring av pensjonsrettigheter mellom offentlige tjenestepensjonsordninger. Ble du medlem etter 1. februar 2003, gjelder ikke overføringsavtalen.

Beholder pensjonsrett hvis du slutter

Slutter du i medlemspliktig stilling i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet, opprettholder du den pensjonsretten du har spart opp - du får en såkalt oppsatt pensjonsrett.

Sist oppdatert: 19.09.2013