Hopp direkte til innhald

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

Om medlemskapet

Pensjonsordningen for apotekvirksomhet er en lovfestet, kollektiv pensjonsordning.

Flere regelsett

Det er i hovedsak disse regelsettene som har betydning for pensjonsytelsene du får fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet:

Her er en oversikt over de viktigste reglene rundt medlemskapet:

Minstegrense

For å være medlem må den ansatte ha en gjennomsnittlig arbeidstid på minimum 15 timer i uken.

Tilsatte ved vaktapotek må ha en tarifflønn som tilsvarer minst tarifflønn for 15 timer per uke i dagtjeneste. For apotekteknikere er minstegrensen 13,5 timer per uke. Apoteker er også medlem av pensjonsordningen.

Høyeste pensjonsgrunnlag er 10 G

Det er lønnen som utgjør pensjonsgrunnlaget, men det gjelder bare opp til 10 G, det vil si 10 ganger folketrygdens grunnbeløp Grunnbeløp Grunnbeløpet i folketrygda, som vi ofte kallar G, blir justert ein gong i året og er 82 122 kroner per 01.05.2012. Meir om grunnbeløp lukk

Pensjonspremie

Arbeidsgivere og medlemmer betaler en prosentandel av pensjonsgrunnlaget (lønnen) i premie.

Uføre opprettholder medlemskapet

Ved alders- og AFP-pensjon opprettholdes ikke medlemskapet selv om den ansatte arbeider under minstegrensen. Den uføre opprettholder medlemskapet, selv om stillingen kommer under minstegrensen.

Sykemeldinger

Sykemeldte opprettholder medlemskapet så lenge det betales sykelønn eller sykepenger.

Medlemskap for flere stillinger

En ansatt som har flere stillinger som omfattes av pensjonsordningen, skal være medlem når den gjennomsnittlige arbeidstiden er over minstegrensen (se over).

Det godskrives ikke medlemskap for stillinger som til sammen overstiger 100 prosent. Unntaket er tilsatte ved vaktapotek, som får medregnet arbeidstid også utover 100 prosents stilling.

Unntak eller fritak fra plikt til medlemskap

Ansatte kan fritas for medlemskap dersom de går inn under en annen pensjonsordning, eller når de utfører praktisk tjeneste ved apotek for å kunne avlegge apotekereksamen. Ansatte skal heller  ikke meldes inn dersom de ikke vil kunne oppnå minst fem års pensjonsgivende opptjeningstid til aldersgrensen.

Medlemskap under ulønnet permisjon

I noen tilfeller kan ulønnet permisjon i inntil to år regnes som pensjonsgivende. Det gjelder:

  • permisjon ved fødsel
  • permisjon ved adopsjon
  • permisjon ved militærtjeneste, sivilforsvarstjeneste og siviltjeneste
  • permisjon ved videreutdanning for tjeneste i apotek i inn- og utland
  • permisjon ved sykdom i familien
  • permisjon på grunn av streik

Det er arbeidsgiver som vurderer om et permisjonstilfelle er omfattet av avtalen. Og arbeidsgiver rapporterer dette inn til oss. Les mer om hvordan du rapporterer endring i medlemsdata.

Ved andre ulønnede permisjoner enn det som er nevnt i listen over, kan du opprettholde medlemsrettighetene i inntil to år uten innskuddsbetaling. Men permisjonstiden regnes ikke som pensjonsgivende. 

Overføringsavtalen

Ansatte som ble medlem i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet  før 1. februar 2003 kommer inn under avtalen om overføring av pensjonsrettigheter mellom offentlige tjenestepensjonsordninger. For ansatte som ble medlem etter 1. februar 2003, gjelder ikke overføringsavtalen.

Når en ansatt slutter

Den som slutter i medlemspliktig stilling i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet, opprettholder den oppsparte pensjonsretten - det kalles oppsatt pensjonsrett.

Du er kanskje òg interessert i ...

Sist oppdatert: 11.06.2014