Hopp direkte til innhald

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

Samordning med alderspensjon

... for deg som er født fra og med 1943 til og med 1953.

Alderspensjon fra folketrygden ligger i bunnen av trygde- og pensjonssystemet og blir utbetalt i sin helhet. Pensjonen fra Pensjonsordningen for apoteketaten er en tjenestepensjon og skal samordnes med alderspensjonen fra folketrygden. I praksis betyr dette at pensjonen fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet blir redusert med et såkalt samordningsfradrag.

Alderspensjon fra folketrygden

For å få alderpensjon fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet, må du ta ut folketrygden.

Alderspensjon fra folketrygden består av:

 Vi vil så bruke disse ulike elementene når vi beregner våre samordningsfradrag:


Du tar ut tjenestepensjonv/67 år eller senere -
når vellger du å ta ut folketrygd?

Det er stor fleksibilitet i forhold til når du ønsker å ta ut alderspensjon i folketrygden. I tilpasningen til offentlig tjenestepensjon er det viktig å vite at tjenestepensjonsordningen ikke skal kompensere for en lavere folketrygd.

Du tar ut tjenestepensjon v/67 år og folketrygd v/62 år

I dette tilfelle samordner vi tjenestepensjonen din med alderspensjon i folketrygden som om du tok den ut v/67 år. Dette betyr at vi ikke bruker  forholdstallet Forholdstal Forholdstalet er ein faktor som viser forholdet mellom forventa levealder og tidspunktet for uttak av pensjon. Meir om forholdstallet lukk for når folketrygden faktisk ble tatt ut, men ved det tidspunktet tjenestepensjonen ble tatt ut. I praksis dividerer vi både bruttopensjonen i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet og samordningsfradragene med forholdstallet. 

Du tar ut både tjenestepensjon og folketrygd v/67 år

I dette tilfellet samordner vi tjenestepensjonen din med alderspensjon i folketrygden v/67 år. Dette betyr at vi bruker det forholdstallet Forholdstal Forholdstalet er ein faktor som viser forholdet mellom forventa levealder og tidspunktet for uttak av pensjon. Meir om forholdstallet lukk som gjelder når du faktisk tar ut folketrygden. I praksis dividerer vi både bruttopensjonen i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet og samordningsfradragene med forholdstallet.

Eksempel på at du tar ut både tjenestepensjon og folketrygd v/67 år

Du tar ut både tjenestepensjon og folketrygd etter 67, men før 70 år

I dette tilfellet samordner vi tjenestepensjonen din med alderspensjon i folketrygden på tidspunktet for reelt uttak, og dermed også  forholdstallet Forholdstal Forholdstalet er ein faktor som viser forholdet mellom forventa levealder og tidspunktet for uttak av pensjon. Meir om forholdstallet lukk ved reelt uttak. I praksis dividerer vi både bruttopensjonen i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet og samordningsfradragene med forholdstallet. Unntaket er hvis forholdstallet etter 67 år er mindre enn 1, da skal det alltid benyttes 1 i bruttopensjonen.

Individuell garanti

For deg som er født i denne ovenfor nevnte perioden (og forsåvidt helt frem til og med 1958), eksisterer det en individuell garanti hvis du venter med å ta ut alderspensjonen din i folketrygden til du blir 67 år. Det betyr at du er garantert 66 prosent av pensjonsgrunnlaget, men avhengig av hvorvidt opptjeningstiden er full eller ikke. Hvis summen av samordnet alderspensjon i tjenestepensjonsordningen og alderspensjon fra folketrygden blir lavere enn det garanterte nivået på 66 prosent, vil du få et garantitillegg. Hvis opptjeningstiden ikke er full, vil garantitillegget bli redusert forholdsmessig.  

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne på telefon

02775

eller bruk kontaktskjemaet vårt. Du kan òg logge inn på Min medlemskap.

Du er kanskje òg interessert i ...

Sist oppdatert: 04.01.2012