Hopp direkte til innhald

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

Inntekt og uførepensjon

Et hvert tilsettingsforhold kan ha betydning for uførepensjonen. Dette gjelder også arbeidsforhold under minstegrensen for rett til medlemskap. Den enkelte uførepensjonist har en selvstendig opplysningsplikt ved endringer i arbeidsinntekten.

Denne siden gjelder til 31.12.2014.

Hvordan påvirker inntekt pensjonen fra Pensjonsordning for apotekvirksomhet?

Formålet med uførepensjon er å kompensere for bortfall av inntekt på grunn av uførhet. Hovedregelen er derfor at uførepensjoner skal reduseres ved ny eller høyere arbeidsinntekt.

Tilfeldig inntekt

Uførepensjonister kan imidlertid i enkelte tilfeller likevel ha en viss arbeidsinntekt uten at pensjonen påvirkes. Slik friinntekt er kun knyttet til tilfeldig arbeid, som ikke gir rett til medlemskap i pensjonsordning for apotekvirksomhet eller offentlige pensjonsordninger.

Hva er tilfeldig inntekt?

  • enkeltstående timer, herunder vikartimer, ekstravakter som ikke er knyttet opp mot noen form for helt/delvis arbeidsforhold.
  • enkeltstående og klart tidsavgrensede arbeidsoppdrag.
  • konkret, kortvarig arbeidsoppgave som ikke indikerer bedret restarbeidsevne.
  • arbeid som er sporadisk uten noen form for regelmessighet.

Dersom inntekten skriver seg fra tilfeldig arbeid, gjelder en friinntektsgrense tilsvarende halve folketrygdens grunnbeløp (G). Friinntektsgrensen er lavere ved delvis uførepensjon under 50 prosent.

Gjelder tilfeldig inntekt for alle?

  • Mottar du arbeidsavklaringspenger fra folketrygden er det ingen friinntekt, uansett om inntekten er tilfeldig eller fast.
  • Hvis du har kombinert uførepensjon og vartpenger eller ventelønn, er det heller ingen friinntekt.

Ordningen med friinntekt i tillegg til uførepensjon kan tidligst benyttes ett år etter startdato eller endringsdato for uførepensjonen. Denne begrensningen gjelder ikke for godtgjørelse for politiske verv eller tillitsverv i frivillige organisasjoner.

Hva skjer hvis pensjonen blir redusert?

Vær oppmerksom på at du som uførepensjonist ikke umiddelbart mister selve retten til uførepensjon, hvis utbetalingen opphører helt eller delvis fordi friinntektsgrensen overskrides. Retten består i inntil fem år, dog begrenset til den perioden pensjonen er innvilget for.

Opplysningsplikt

Det er viktig at du gir beskjed til Pensjonsordning for apotekvirksomhet om alle endringer i arbeidsinntekt. Du må være spesielt oppmerksom på at det ikke er tilstrekkelig kun å gi beskjed til NAV.

Hvis du får utbetalt for mye pensjon fordi du ikke har overholdt denne opplysningsplikten, vil vi kreve pengene tilbakebetalt. Det samme gjelder hvis du burde ha forstått at pensjonen ble utbetalt med for høyt beløp.

Folketrygdens friintektsgrense

Pensjonsordning for apotekvirksomhet og folketrygden har ulike regler for hvordan arbeidsinntekt påvirker pensjonen. Folketrygdens grense for inntekt ved siden av uførepensjon er 1 G. Dersom det blir gitt arbeidsavklaringspenger er det ingen friinntekt. Dersom du vil vite mer om folketrygdens regler for pensjon og inntekt kan du se www.nav.no.

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne på telefon

02775

eller bruk kontaktskjemaet vårt. Du kan òg logge inn på Min medlemskap.

Sist oppdatert: 15.10.2014