Hopp direkte til innhald

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

Har du særaldersgrense?

Den alminnelige aldersgrensen i staten er 70 år. Dersom tjenesten medfører uvanlig fysisk eller psykisk belastning eller stiller spesielle krav til fysiske eller psykiske egenskaper, kan aldersgrensen for stillingen være lavere.

De lavere aldersgrenser kan være 68, 65, 63 og 60 år.

Når kan du gå av med alderspensjon?

Hvis du har stilling som har lavere aldersgrense enn 70 år, kan du få pensjon inntil tre år før aldersgrensen hvis summen av alderen din og  opptjeningstiden Oppteningstid Den tida du har vore medlem i Statens pensjonskasse, blir kalla oppteningstid. Dette vil normalt seie den tida du har blitt trekt pensjonsinnskot for. Meir om opptjeningstiden lukk er minst 85 år.

Eksempel

Ole er løytnant i Forsvaret, og har aldersgrense 60 år. Han er 56 år og lurer på om han kan gå av med alderspensjon snart. Ole har vært medlem i Statens pensjonskasse i 30 år.

Summen av alder og opptjeningstid: 56 + 30 = 86.

Ole kan derfor få alderspensjon fra han er 57 år.

Hvordan beregnes pensjonen?

Full alderspensjon utgjør 66 prosent av pensjonsgrunnlaget dersom du har full opptjeningstid, som er 30 år. 

Størrelsen på pensjonen er avhengig av

    I tillegg vil du få  barnetillegg Barnetillegg Dersom du som alders- eller uførepensjonist forsørgjer barn under 18 år, kan du ha krav på tillegg i pensjonsutbetalinga. For kvart barn utgjer barnetillegget 10 prosent av pensjonen. Meir om barnetillegg lukk dersom du forsørger barn under 18 år.

    Eksempel

  • Går av med pensjon som 60-åring
  • Pensjonsgrunnlag: 500 000 kroner
  • Opptjeningstid: 25 år
  • Stillingsstørrelse: 100 %
  • Årlig alderspensjon* = 500 000 x 66 % x 25/30 = 275 000 kroner

*Før samordning med folketrygden

Pensjonen fra Statens pensjonskasse er en tjenestepensjon og skal  samordnes Samordning Pensjonen frå Statens pensjonskasse er ein tenestepensjon og skal samordnast med alderspensjonen frå folketrygda. I praksis betyr det at pensjonen frå Statens pensjonskasse blir redusert med eit såkalla samordningsfrådrag. Meir om samordnes lukk med eventuell pensjon fra folketrygden. Dersom du har fleksibel alderspensjon fra folketrygden skal pensjonen likevel ikke samordnes før ved fylte 67 år.

Hva skjer når du blir 67 år?

Når du blir 67 år skal særalderspensjonen omregnes til ordinær alderspensjon. Pensjonen skal  levealdersjusteres Levealdersjustering Frå 2011 skal den opptente pensjonen din fordelast på talet på år det er forventa at du vil leve. Dette blir kalla levealdersjustering. Så lenge levealderen aukar, må kvart årskull jobbe lenger enn det førre for å få den same pensjonen. Meir om levealdersjusteres lukk og den  individuelle garantien Individuell garanti Medlemmer av offentlege tenestepensjonsordninger som er fødde i 1958 eller før, er sikra at dei får 66 prosent av pensjonsgrunnlaget når dei fyller 67 år. Vilkåret er full oppteningstid i 100 prosent stilling. Meir om individuelle garantien lukk gjelder de som er født til og med 1958.

Du må søke alderspensjon fra folketrygden

Når du blir 67 år, må du søke alderspensjon fra folketrygden. Hvis du ikke tar ut alderspensjon fra folketrygden når du blir 67 år, opphører pensjonen fra oss.

Les mer om alderspensjon.

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne på telefon

02775

eller bruk kontaktskjemaet vårt. Du kan òg logge inn på Min medlemskap.

Sist oppdatert: 14.03.2011