Hopp direkte til innhald

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

For deg født 1959 eller senere

Brutto alderspensjon fra Statens pensjonskasse utgjør 66 prosent av pensjonsgrunnlaget før levealdersjustering.

Størrelsen på pensjonen er avhengig av

Hvis du forsørger barn under 18 år, kan du også få barnetillegg. Barnetillegg Dersom du som alders- eller uførepensjonist forsørgjer barn under 18 år, kan du ha krav på tillegg i pensjonsutbetalinga. For kvart barn utgjer barnetillegget 10 prosent av pensjonen. Meir om barnetillegg. lukk  

Eksempel på beregning av brutto alderspensjon

Jan ønsker å vite hva han vil få i alderspensjon fra Statens pensjonskasse. Han har jobbet i 100 prosent stilling i 25 år og har en pensjonsgivende sluttlønn på 500 000 kroner.

Brutto alderspensjon fra Statens pensjonskasse vil da bli:
500 000 x 66 % x 100 % x 25/30 = 275 000 kroner per år.

I tillegg er størrelsen avhengig av når du ble født og når du tar ut pensjon. Årsaken er at alle pensjoner skal levealdersjusteres.

Levealdersjustering

Den opptjente pensjonen din skal fordeles på det antall år du forventes å leve. Det kalles levealdersjustering. Så lenge levealderen øker, må hvert årskull jobbe lenger enn det forrige for å oppnå samme pensjon. Både pensjon fra folketrygden og Statens pensjonskasse skal levealdersjusteres.

Levealdersjusteringen gjør vi ved å dele bruttopensjonen på et forholdstall Forholdstal Forholdstalet er ein faktor som viser forholdet mellom forventa levealder og tidspunktet for uttak av pensjon. Meir om forholdstall lukk .

Mer om levealdersjustering

Alle reglene er ikke klare

Hvis du er født i perioden helt fra 1954 til og med 1962, vil du ha opptjening i folketrygden både etter gammelt regelverk og det nye som ble innført 01.01.2011.

Hvis du er født etter 1962, vil all pensjonsopptjening i folketrygden være etter det nye regelverket.

Mer om alderspensjon fra folketrygden (nav.no)

Viktig! Regelverket for hvordan alderspensjon etter nytt regelverk fra folketrygden og pensjon fra Statens pensjonskasse skal tilpasses hverandre, er ikke på plass. Derfor kan vi ikke beregne din fremtidige pensjon ennå. Det gjelder selv om du har fått en serviceberegning fra NAV.

Våre nettsider blir oppdatert så snart vi vet mer om de nye reglene.

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne på telefon

02775

eller bruk kontaktskjemaet vårt. Du kan òg logge inn på Min medlemskap.

Du er kanskje òg interessert i ...

Sist oppdatert: 25.03.2015