Aktuelle endringer

Informasjon i forbindelse med korona

Her kan du lese om om aktuelle endringer i forbindelse med koronapandemien.

Hurtiglenker:

Hva skjer ved permitteringer og permisjon?

Sist oppdatert 27.3.2020, kl 13.00

Hva er forskjellen på permittering og permisjon?
Medlemmer av Statens pensjonskasse kan få permisjonPermisjonMedlemmer i Statens pensjonskasse kan få permisjonar etter permisjonsavtalen. Det inneber at den tilsette held fram med å tene opp pensjonsrettar medan han eller ho er i permisjon.Mer om Permisjon etter permisjonsavtalen. Det innebærer at du fortsetter å tjene opp pensjonsrettigheter mens du er i permisjon. Statsansatte kan ikke bli permittert, men kan få permisjon med eller uten lønn.

Permittering er en midlertidig ordning der du som arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak uten at du har krav på lønn fra arbeidsgiveren din. Arbeidsforholdet består og det forutsettes at arbeidsstans kun er midlertidig. Les mer om permittering på arbeidstilsynet.no.

Hvem kan bli permittert?
Jobber du i staten er du omfattet av hovedtariffavtalen i staten og du kan ikke bli permittert. Du kan få permisjon med eller uten lønn. Hvis du får permisjon uten lønn, gjelder de samme reglene for deg som for permitterte. Dersom du ikke er omfattet av hovedtariffavtalen kan du bli permittert. Sjekk med din arbeidsgiver om du er omfattet av hovedtariffavtalen.

Kan jeg gå av med AFP når jeg er permittert eller i permisjon?
Du kan ikke ta ut AFP mens du er permittert eller er under permisjon. Hvis vilkårene for AFP forøvrig er oppfylt, kan du ta ut AFP etter å ha vært tilbake i jobb i minst én måned.

Mister jeg retten til AFP om jeg blir permittert i forbindelse med korona?
Du mister retten til å ta ut AFP mens du er permittert, men ikke rett til AFP generelt. Hvis vilkårene forøvrig er oppfylt, kan du ta ut AFP etter å ha vært tilbake i jobb i minst en måned.

Kan jeg ta ut alderspensjon når jeg er permittert eller i permisjon?
Du har mulighet for å gå av med alderspensjon mens du er permittert eller med en gang permitteringen er over. Tiden i permisjon uten lønn eller som permittert blir ikke medregnet som tjenestetid i Statens pensjonskasse. Får du permisjon med lønn, blir tiden du er i permisjon medregnet som tjenestetid i Statens pensjonskasse. Medregnet betyr at du får opptjening til alderspensjonen din.

Medlemskap og opptjening – permisjon med lønn
Hvis du får permisjon med full lønn fra arbeidsgiveren din løper medlemskapet ditt akkurat som før. Det samme gjelder deg som får permisjon uten lønn med kortere varighet enn én måned. Forsikringene gjelder som vanlig ved uførhet, død og yrkesskade, i tillegg til opptjening til alderspensjon som normalt.

Medlemskap og opptjening – permisjon uten lønn, eller permittering
Du beholder medlemskapet i Statens pensjonskasse i to år etter at du har fått permisjon uten lønn eller har blitt permittert. I denne perioden får du ikke tjenestetid i pensjonskassen, men du er forsikret dersom du skulle bli syk (uførepensjon) eller om du skulle dø (etterlattepensjon).

Er du medlem i en lukket pensjonsordning hos oss og blir permittert?
Du mister ikke medlemskapet i den lukkede ordningen hos oss om du blir permittert. Det betyr at du når du gjeninntrer i stillingen etter permitteringen, vil medlemskapet ditt i den lukkede ordningen fortsette som normalt.

Boliglån: Du kan få avdragsfrihet og endre nedbetalingsplan

Sist oppdatert 20.3.2020, kl 13.05

Mange kommer i en vanskelig situasjon økonomisk som følge av koronapandemien. Har du lån i SPK kan vi hjelpe deg med:

  • Avdragsfrihet (du betaler da kun renter og omkostninger i en periode)
  • Endre på nedbetalingstiden inntil 30 år (ved å øke nedbetalingstiden så blir avdragene lavere og du får mindre å betale hver måned)

Ønsker du å søke avdragsfrihet eller endre på nedbetalingstiden din så send oss en mail på endringer@spk.no.

Har du betalingsproblemer, ta kontakt med oss på telefon 22 24 15 00.

Pensjonister kan jobbe med koronakrisen uten å tape pensjon

Sist oppdatert 29.06.2021, kl 11.00

Regjeringen legger til rette for at pensjonert personell kan gå tilbake i jobb i helsevesenet uten å tape alderspensjon eller AFP. Dette gjelder både beordring og frivillig arbeid i offentlig helsetjeneste i forbindelse med koronavirus. Tidligere gjaldt ordningen pensjonert personell i helsesektoren der ASD (Arbeids- og Sosialdepartementet) uttalte at det ikke var planlagt å utvide ordningen med fritak for avkorting av pensjon til andre grupper enn de som jobber innenfor helsesektoren.

Det er per oktober 2020 avklart at så lenge arbeidsgiver / virksomhet omfattes av helseberedskapsloven, vil et medlems frivillig tjeneste, som er nødvendig for å møte et ekstraordinært personellbehov i forbindelse med covid-19, omfattes av ordningen. Alderspensjonen vil dermed ikke bli avkortet. Støttefunksjoner som ikke er direkte helserelatert vil også omfattes av helseberedskapsloven og de midlertidige endringen i regelverket. Hva «arbeid i forbindelse med covid-19» faktisk innebærer ut over henvisningen til lov om helsemessig- og sosial beredskap bokstavene a, b og c, må avklares i dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. 

Det gjelder pensjonerte medlemmer av Statens pensjonskasse og Pensjonsordningen for apotekvirksomhet. Uførepensjonister er foreløpig ikke omfattet av de midlertidige endringene i regelverket.

I desember 2020 er det vedtatt at også alders- og AFP-pensjonister som beordres tilbake til covid 19-relatert arbeid i apotek, kan gjøre det uten å få pensjonen sin avkortet. Endringen får virkning fra 1. november 2020.

Det er altså bare ved beordret tjeneste at arbeid i apotek er omfattet av unntaksreglene, ikke ved frivillig tjeneste. 

Les mer om forskriftsendringen på regjeringen.no og les hele lovforskriften her på lovdata

Stortinget har vedtatt endring av kombinasjon av alderspensjon og arbeidsinntekt for den samme gruppen.

Lovforslaget gjelder fra og med 20. mars 2020 og ut 2021. For mer informasjon, se proposisjon 2 L (2020-2021) på regjeringen.no

Er du arbeidsgiver?

Se siste oppdateringer på arbeidsgiversiden.