Aktuelle endringer

Informasjon i forbindelse med korona

SPK er i tilnærmet normal drift, men vi er i en krevende situasjon som resten av landet. Dersom det kommer endringer fra myndighetene som vil påvirke våre medlemmer og virksomheter, vil vi dele informasjon her så raskt som mulig.

Hurtiglenker:

Trygdeoppgjøret er klart

Sist oppdatert 14.09.2020

Årets trygdeoppgjør er klart. Nytt grunnbeløp i folketrygden (G) er 101 351 kroner fra 1. mai 2020. Alderspensjon fra Statens pensjonskasse (SPK) øker med 0,74 prosent med virkning fra 1. mai. Grunnbeløpet i folketrygden økte fra 99 858 kroner til 101 351 kroner med virkning fra 1. mai 2020. Dette er en økning på 1,5 prosent. Les mer her.

Renten på boliglån er 1,49 % fra 1. september 

Sist oppdatert 03.09.2020

Nominell rente på boliglån i SPK med månedlige forfall er nå 1,49 %. Vi har fått informasjon fra Skatteetaten at renten vil holde seg ut desember 2020. Neste endring kan komme i januar 2021.

Er du i en vanskelig økonomisk situasjon? Ta kontakt med oss. Vi kan hjelpe med avdragsfrihet eller forlengelse av nedbetalingstiden slik at låneutgiftene blir lavere i en periode.

Hvordan fastsettes renten?
Renten på boliglån i SPK følger normrenten som beregnes seks ganger årlig og fastsettes av myndighetene. Renten beregnes med utgangspunkt i et gjennomsnitt av de fem beste markedsrentene som blir innrapportert til Finansportalen. Rentemodellen innebærer at rentenivået på boliglån i SPK over tid skal være konkurransedyktig med de aller beste lånetilbudene i markedet.

Fordi renteobservasjonene gjøres tilbake i tid, vil renten i SPK ha en tidsforskyving fra når et fall i markedsrentene slår ut på vår rente. Samme forsinkelse gjelder også i motsatt fall, når markedsrentene øker. Det betyr at rentenedgangen vi ser i markedet nå vil komme lånekundene i SPK til gode, men med et forsinket tidsforløp.

Se oversikt over normrenter på skatteetatens nettsider.

Les mer om hvordan renten fastsettes her

Hva skjer ved permitteringer og permisjon?

Sist oppdatert 27.3.2020, kl 13.00

Hva er forskjellen på permittering og permisjon?
Medlemmer av Statens pensjonskasse kan få permisjonPermisjonMedlemmer i Statens pensjonskasse kan få permisjonar etter permisjonsavtalen. Det inneber at den tilsette held fram med å tene opp pensjonsrettar medan han eller ho er i permisjon.Mer om Permisjon etter permisjonsavtalen. Det innebærer at du fortsetter å tjene opp pensjonsrettigheter mens du er i permisjon. Statsansatte kan ikke bli permittert, men kan få permisjon med eller uten lønn.

Permittering er en midlertidig ordning der du som arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak uten at du har krav på lønn fra arbeidsgiveren din. Arbeidsforholdet består og det forutsettes at arbeidsstans kun er midlertidig. Les mer om permittering på arbeidstilsynet.no.

Hvem kan bli permittert?
Jobber du i staten er du omfattet av hovedtariffavtalen i staten og du kan ikke bli permittert. Du kan få permisjon med eller uten lønn. Hvis du får permisjon uten lønn, gjelder de samme reglene for deg som for permitterte. Dersom du ikke er omfattet av hovedtariffavtalen kan du bli permittert. Sjekk med din arbeidsgiver om du er omfattet av hovedtariffavtalen.

Kan jeg gå av med AFP når jeg er permittert eller i permisjon?
Du kan ikke ta ut AFP mens du er permittert eller er under permisjon. Hvis vilkårene for AFP forøvrig er oppfylt, kan du ta ut AFP etter å ha vært tilbake i jobb i minst én måned.

Mister jeg retten til AFP om jeg blir permittert i forbindelse med korona?
Du mister retten til å ta ut AFP mens du er permittert, men ikke rett til AFP generelt. Hvis vilkårene forøvrig er oppfylt, kan du ta ut AFP etter å ha vært tilbake i jobb i minst en måned.

Kan jeg ta ut alderspensjon når jeg er permittert eller i permisjon?
Du har mulighet for å gå av med alderspensjon mens du er permittert eller med en gang permitteringen er over. Tiden i permisjon uten lønn eller som permittert blir ikke medregnet som tjenestetid i Statens pensjonskasse. Får du permisjon med lønn, blir tiden du er i permisjon medregnet som tjenestetid i Statens pensjonskasse. Medregnet betyr at du får opptjening til alderspensjonen din.

Medlemskap og opptjening – permisjon med lønn
Hvis du får permisjon med full lønn fra arbeidsgiveren din løper medlemskapet ditt akkurat som før. Det samme gjelder deg som får permisjon uten lønn med kortere varighet enn én måned. Forsikringene gjelder som vanlig ved uførhet, død og yrkesskade, i tillegg til opptjening til alderspensjon som normalt.

Medlemskap og opptjening – permisjon uten lønn, eller permittering
Du beholder medlemskapet i Statens pensjonskasse i to år etter at du har fått permisjon uten lønn eller har blitt permittert. I denne perioden får du ikke tjenestetid i pensjonskassen, men du er forsikret dersom du skulle bli syk (uførepensjon) eller om du skulle dø (etterlattepensjon).

Er du medlem i en lukket pensjonsordning hos oss og blir permittert?
Du mister ikke medlemskapet i den lukkede ordningen hos oss om du blir permittert. Det betyr at du når du gjeninntrer i stillingen etter permitteringen, vil medlemskapet ditt i den lukkede ordningen fortsette som normalt.

Boliglån: Du kan få avdragsfrihet og endre nedbetalingsplan

Sist oppdatert 20.3.2020, kl 13.05

Mange kommer i en vanskelig situasjon økonomisk som følge av koronapandemien. Har du lån i SPK kan vi hjelpe deg med:

  • Avdragsfrihet (du betaler da kun renter og omkostninger i en periode)
  • Endre på nedbetalingstiden inntil 30 år (ved å øke nedbetalingstiden så blir avdragene lavere og du får mindre å betale hver måned)

Ønsker du å søke avdragsfrihet eller endre på nedbetalingstiden din så send oss en mail på endringer@spk.no.

Har du betalingsproblemer, ta kontakt med oss på telefon 22 24 15 00.

Presiseringer rundt yrkesskadeforsikring

Sist oppdatert 31.7.2020, kl 13.00

Yrkesskade på grunn av koronasmitte
Koronasmitte og covid-19 var tidligere ikke omfattet av listen over sykdommer som kunne godkjennes som yrkessykdom og gi rett til yrkesskadeerstatning. Nå er sykdommen oppført på listen. De nye reglene vil også gjelde for yrkesskadeforsikringsloven fra 1. mars 2020, i følge Regjeringen. Regelendringen gjelder primært de som jobber i miljøer med særskilt risiko for smitte. Les om regelverket under yrkesskadeforsikring.

Yrkesskade på hjemmekontor
Hvis du er pålagt hjemmekontor i forbindelse med koronavirus-utbruddet, er du som statsansatt fortsatt sikret i vår yrkesskadeforsikring. Men du må være klar over hvilke vilkår som gjelder.

Du er forsikret som om du skulle være på din vanlige arbeidsplass innenfor det som er din vanlige arbeidstid. Forsikringen gjelder i det rommet du jobber. Det vil si at dersom du har eget hjemmekontor er du sikret når du er i det rommet og jobber. Har du satt opp hjemmekontorløsning på kjøkkenet eller stua er du sikret der mens du arbeider.

Vi gjør oppmerksom på at om du skader deg mens du har pålagt hjemmekontor, må hendelsen vurderes individuelt med tanke på om lovens vilkår er oppfylt. Dette gjelder i alle yrkesskadesaker.

Har du spørsmål om arbeidstid og hjemmekontorløsning?

Ta kontakt med din arbeidsgiver hvis du har spørsmål om din arbeidsavtale om hjemmekontor og hvilke arbeidstider du forventes å skulle jobbe.

Pensjonister kan jobbe med koronakrisen uten å tape pensjon

Sist oppdatert 6.01.2021, kl 11.00

Regjeringen legger til rette for at pensjonert personell kan gå tilbake i jobb i helsevesenet uten å tape alderspensjon eller AFP. Dette gjelder både beordring og frivillig arbeid i offentlig helsetjeneste i forbindelse med koronavirus. Tidligere gjaldt ordningen pensjonert personell i helsesektoren der ASD (Arbeids- og Sosialdepartementet) uttalte at det ikke var planlagt å utvide ordningen med fritak for avkorting av pensjon til andre grupper enn de som jobber innenfor helsesektoren.

Det er per oktober 2020 avklart at så lenge arbeidsgiver / virksomhet omfattes av helseberedskapsloven, vil et medlems frivillig tjeneste, som er nødvendig for å møte et ekstraordinært personellbehov i forbindelse med covid-19, omfattes av ordningen. Alderspensjonen vil dermed ikke bli avkortet. Støttefunksjoner som ikke er direkte helserelatert vil også omfattes av helseberedskapsloven og de midlertidige endringen i regelverket. Hva «arbeid i forbindelse med covid-19» faktisk innebærer ut over henvisningen til lov om helsemessig- og sosial beredskap bokstavene a, b og c, må avklares i dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. 

Det gjelder pensjonerte medlemmer av Statens pensjonskasse og Pensjonsordningen for apotekvirksomhet. Uførepensjonister er foreløpig ikke omfattet av de midlertidige endringene i regelverket.

I desember 2020 er det vedtatt at også alders- og AFP-pensjonister som beordres tilbake til covid 19-relatert arbeid i apotek, kan gjøre det uten å få pensjonen sin avkortet. Endringen får virkning fra 1. november 2020.

Det er altså bare ved beordret tjeneste at arbeid i apotek er omfattet av unntaksreglene, ikke ved frivillig tjeneste. 

Les mer om forskriftsendringen på regjeringen.no og les hele lovforskriften her på lovdata

Stortinget har vedtatt endring av kombinasjon av alderspensjon og arbeidsinntekt for den samme gruppen.

Lovforslaget gjelder fra og med 20. mars til og med 30. juni 2021. For mer informasjon, se proposisjon 2 L (2020-2021) på regjeringen.no

Regjeringen utsetter trygdeoppgjøret til høsten

Sist oppdatert 21.4.2020, kl 12.50

Regjeringen har bestemt at trygdeoppgjøret skal utsettes til høsten, på grunn av koronasituasjonen og utsettelsen av lønnsoppgjøret. Reguleringen av SPKs pensjoner utsettes derfor også fra 1.mai til en gang på høsten. Foreløpig er ikke eksakt dato bestemt, men virkningstidspunktet vil imidlertid fortsatt være 1. mai, slik at utsettelsen ikke vil få betydning for den enkeltes årlige utbetaling av pensjon for 2020. Pensjonistene vil derfor få etterbetalt fra og med mai måned når oppreguleringen foretas på høsten. 

Utbetaling av pensjoner går som normalt

Sist oppdatert 16.3.2020, kl 11.45

Her i Statens pensjonskasse har vi tatt en rekke grep for å forhindre at våre ansatte blir smittet av korona-virus. Tiltakene vil på dette tidspunktet ikke påvirke utbetaling av pensjoner fra oss.

Vi tilbyr digitale kurs

Sist oppdatert 27.3.2020, kl. 15.30

Nå tilbyr vi digitale kurs! Fysiske kurs og møter som er planlagt med kunder og virksomheter er utsatt eller avlyst, foreløpig til og med påsken 2020. Dette er et tiltakene vi innfører for å redusere smitterisiko for koronavirus. Mer om kurs og hvordan du kommer i kontakt med oss.

Er du arbeidsgiver?

Se siste oppdateringer på arbeidsgiversiden.