Egen tjeneste­pensjon i tillegg til ektefelle­pensjon

... for deg med en bruttoberegnet ektefellepensjon med inntektsreduksjon.

Hvis du har en egen uføre-, avtalefestet- (AFP) eller alderspensjon, vil dette påvirke ektefellepensjonen din. Ektefellepensjonen blir da ikke utbetalt med et større beløp enn at samlet pensjon utgjør 60 prosent av summen av din egen uføre- eller alderspensjon og den alderspensjonen din avdøde ektefelle hadde eller ville ha fått. 

For deg født mellom 1943 og 1953 

Vi benytter den levealdersjusterte pensjonen i beregningen hvis din egen opptjente tjenestepensjon er en alderspensjon.ForholdstalletForholds­talPensjonen din skal fordelast på den mengda år årskullet ditt blir forventa å leve. Mer om Forholds­tal ved 67 år legges til grunn ved beregning av avdødes alderspensjon. 

Både egen tjenestepensjon og arbeidsinntekt

Hvis du både har egen opptjent tjenestepensjon og arbeidsinntekt per år som er høyere enn et halvt grunnbeløpGrunn­beløpGrunnbeløpet i folketrygda, som vi ofte kallar G, blir justert ein gong i året og er 106 399 kroner per 01.05.2021.Mer om Grunn­beløp, gjør vi først fradrag for tjenestepensjonen og deretter for arbeidsinntekten.    

Mer om inntekt i tillegg til ektefellepensjon