Slik er pensjonen din satt sammen

Lurer du på hvordan pensjonen din blir satt sammen? Her kan du se de tre nivåene som utgjør din pensjonsopptjening.

Alderspensjon er det du skal leve av når du blir pensjonist. Hver måned går en liten andel av din lønn til pensjon. I tillegg setter (navn på arbeidsgiver) av fem-seks ganger det beløpet til din pensjon. Hvor mye du får, avhenger blant annet av lønn, og hvor lenge du har jobbet. Med andre ord, alderspensjon er din framtidige lønn som du tjener opp gjennom hele yrkeslivet.

Slik er pensjonen bygd opp
Pensjonen din er bygd opp av to, for mange tre, elementer, slik vi har illustrert ved pyramiden under.

Først kommer folketrygden
I bunnen ligger folketrygden. Alle år du er i arbeid eller mottar annen pensjonsgivende inntekt fram til fylte 75 år, teller for pensjonsopptjeningen din. Som pensjonsgivende inntekt regnes også enkelte ytelser fra folketrygden. Denne pensjonen gjelder alle som har bodd i Norge i minst tre år etter at de har fylt 16 år. Hvor mye du kommer til å få utbetalt fra folketrygden, avhenger først og fremst av hvor mye du har jobbet.

Deretter kommer tjenestepensjon
Oppå folketrygden kommer tjenestepensjon*. Dette er penger som arbeidsgiveren din setter av for at du skal nyte godt av dem når du blir pensjonist, altså en utsatt lønn. SPK er din offentlige tjenestepensjonsordning. Alle som arbeider i minimum 20 prosent stilling i tre år eller mer i én eller flere virksomheter som har pensjonsordning hos Statens pensjonskasse, har opptjent pensjonsrettigheter i SPK. I motsetning til pensjon fra mange private pensjonsordninger, som bare varer i ti år, utbetales tjenestepensjonen fra SPK så lenge du lever.

Selv om du ikke har vært medlem i SPK i 3 år ennå, er du uansett dekket av yrkesskadeforsikringen og gruppelivsordningen til SPK (ta bort dette hvis dere ikke har dette hos oss).  Du kan også søke boliglån til gunstig rente hvis du jobber i 20% stilling eller mer. 

Mer om pensjon og andre ytelser fra Statens pensjonskasse finner du her. (lenke til spk.no)

*Regjeringen og partene i arbeidslivet er blitt enige om en avtale om ny pensjonsløsning for ansatte i offentlig sektor. Den nye løsningen vil gjelde for de som er født i 1963 og senere. Forslag til nødvendige lovendringer vil bli sendt på høring høsten 2018.

Til slutt kommer egen sparing
Det siste nivået – og toppen av pyramiden - er egne spare- eller pensjonsordninger. Den som ønsker det, kan inngå egne spareavtaler slik at pensjonen blir høyere.

Det er lurt å sjekke hvor mye pensjon du kan forvente fra de to nederste trinnene i pyramiden før du bestemmer deg for om og hvor mye du vil legge på et tredje trinn.

Spørsmål?
Har du spørsmål om din pensjonsordning eller ditt medlemskap i Statens pensjonskasse, ta kontakt med NNNN, tlf. xx xx xx xx, eller på e-post: hr.ansvarlig@kunde.no.

Pensjonspyramiden