Pensjons­givende tillegg

Noen ansatte mottar pensjonsgivende tillegg hver måned. Tilleggene kan være faste eller variable. En ansatt kan også ha flere tillegg. Disse tilleggene skal rapporteres til oss.

Faste tillegg

Skal et fast tillegg være pensjonsgivende, må det utbetales med likt beløp hver måned. Også under ferie og ved sykdom. Det er en forutsetning at det er sammenheng mellom stillingens hovedarbeid og det som tillegget gir kompensasjon for. Et fast tillegg er pensjonsgivende når det er ment å vare i et år eller mer.     

Det er ingen øvre eller nedre beløpsgrense for at faste tillegg skal medregnes i pensjonen.

Faste tillegg skal deltidsjusteres i henhold til stillingsprosent.

Funksjonstillegg

Funksjonstillegg en type fast tillegg som oftest brukes i skolesektoren og helsevesenet. 

Funksjonstillegg må oppfylle de samme kriterier som andre faste tillegg. Det må utbetales hver måned, også under ferie og ved sykdom. Det må være sammenheng mellom stillingens hovedarbeid og det som tillegget gir kompensasjon for.  Tillegget må også være ment å vare i et år eller mer.     

Et eksempel på funksjonstillegg er kontaktlærertillegg. Tillegget gis fordi en lærer har en funksjon som kontaktlærer. Funksjonstillegg opprettholdes fullt ut selv om arbeidstakerens stillingsstørrelse endres. Tillegget endres med andre ord ikke selv om stillingsstørrelsen endres. Et unntak fra dette er funksjonstillegg ved fødselspermisjon. Da reduseres også funksjonstillegget i forhold til stillingsstørrelsen.

Variable tillegg

Variable tillegg gis ved arbeid som ikke følger en fast rutine, for eksempel ved kvelds- og helgearbeid, eller hjemmevakter. De skal likevel være forutsigbare. Variable tillegg skal bare legges til pensjonsgrunnlaget dersom det er inngått en tariffavtale om dette.

Variable tillegg er pensjonsgivende når beløpet ligger mellom kr 6 400 og kr 56 000 sett i forhold til 100 prosent stillingsstørrelse, se eksempler.

Variable tillegg skal deltidsjusteres i henhold til stillingsprosent.

Eksempel 1

50 prosent stilling, variabelt tillegg kr 4 000,-. Tillegget er pensjonsgivende. Det variable tillegget tilsvarer kr 8 000,- i en 100 prosentstilling. Tillegget skal meldes.

Eksempel 2

50 prosent stilling, variabelt tillegg kr 30 000,-. Det variable tillegget tilsvarer kr 60 000,- i en 100 prosent stilling. Dermed må tillegget justeres ned til kr 28 000 ved rapportering til oss.

Hvordan estimere variable tillegg?

Størrelsen på variable tillegg kan være vanskelig å forutsi, og meldes derfor som forventet beløp. Estimeringen av forventet beløp gjøres i begynnelsen av hvert år. Mindre endringer i variable tillegg skal derfor ikke rapporteres.

Dersom den ansatte endrer stilling, endrer turnus eller mottar andre typer variable tillegg skal du rapportere dette som en endring i løpet av året.
 
Ved begynnelsen av neste år foretas en ny vurdering av forventet beløp. Denne må baseres både på året som har gått og forventninger om fremtiden.

Hva er ikke pensjonsgivende?

Overtid ut over 100 prosent stilling er ikke pensjonsgivende, og skal derfor ikke rapporteres til oss. Det samme gjelder annen kompensasjon for merarbeid ut over 100 prosent stilling og utenlandstillegg.

Tillegg som kompenserer for spesielle utgifter (som mat klær, bil, telefon osv.), er ikke pensjonsgivende og skal ikke rapporteres. 

Tillegg i henhold til bonus- eller produktivitetsavtaler er heller ikke pensjonsgivende variable tillegg, og skal dermed ikke rapporteres.

Eksempel på etterrapportering av variable tillegg

Arbeidsgiver har rapportert inn følgende variable tillegg på medlemmet:

01.01.2014 kr 22 397
01.01.2015 kr 6 800
01.01.2016 kr 56000

I august 2016 opplyser arbeidsgiver at medlemmet ikke har hatt noe variable tillegg i 2016.

I slike tilfeller skal arbeidsgiver korrigere rapporteringen for den aktuelle perioden, slik at medlemmet ikke har registrert noen variable tillegg i 2016. Rapportering av variable tillegg for dette medlemmet blir da:

01.01.2014 kr 22 397
01.01.2015 kr 6 800
01.01.2016 kr 0

Dersom et medlem ikke skal ha variable tillegg skal dette selvsagt ikke rapporteres inn heller. Hvis feil data allerede er rapportert inn, må rapporteringsansvarlig korrigere dette i etterkant. Dette skal korrigeres så snart det er oppdaget, da dette kan ha konsekvenser for kundens faktura og /eller et medlems pensjon.