Hvordan rapporterer jeg timelønnede?

Arbeidstakere som har varierende arbeidstid og arbeidsperioder, skal rapporteres til Statens pensjonskasse. Forutsetningen er at de har en arbeidsavtale som har varighet over èn måned.

Minstegrensen for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse er minimum 20 prosent stilling.

Den ansatte regnes også som medlem i Statens pensjonskasse når summen av flere stillinger hos ulike arbeidsgivere er minst 20 prosent stilling.

Stillinger under minstegrensen skal også rapporteres

Ansatte med arbeidstid under minstegrensen for medlemskap skal rapporteres til oss. En ansatt kan ha krav på medlemskap dersom vedkommende har flere stillinger som samlet tilfredsstiller kravene til minstegrensen.

Reglene rundt minstegrensen er nylig endret. Ta gjerne kontakt med oss dersom du er usikker.

Hvordan beregner du stillingsstørrelsen

For å beregne stillingsstørrelsen som skal rapporteres, tar du utgangspunkt i timeantallet for full stilling. Som regel utgjør dette 37,5 timer i uken.

Sammenhengende perioder på under en måned gir ikke rett til medlemskap, selv om den ansatte jobber over minstegrensene i enkelte uker i denne perioden. Når timelønnede jobber ut over en måned, er det den gjennomsnittlige stillingsstørrelsen per måned som rapporteres til oss.

Dersom du er usikker på om den ansattes stillingsstørrelse blir over eller under minstegrensen, anbefaler vi at du trekker pensjonsinnskudd fra første arbeidsdag. Viser det seg i ettertid at stillingsstørrelsen falt under minstegrensen, skal du tilbakebetale innskuddet til den ansatte.

Ekstraarbeid

Ekstraarbeid som utbetales som ekstra timelønn (ikke overtid eller fleksitid) er pensjonsgivende, men kun inntil 100 prosent stilling. Tid ut over 100 prosent skal derfor ikke rapporteres.

Ekstratimene regnes om til en prosentverdi og legges til den faste stillingsstørrelsen. Dette medfører et høyere pensjonsgrunnlag.

Hvordan melde timelønnede via lønnssystem 

Dersom du melder lønns- og stillingsdata via et lønnssystem, skal lønnssystemet kunne håndtere ekstraarbeid. Ta kontakt med din lønnssystemleverandør dersom du er usikker på eller ikke kjenner til hvordan du legger dette riktig inn i systemet.