Hvordan rapporterer jeg permisjoner?

Alle permisjoner, helt eller delvis uten lønn, skal rapporteres. Permisjoner som ikke er pensjonsgivende skal også rapporteres. Det er du som arbeidsgiver som skal vurdere om permisjoner kan/skal medregnes i henhold til permisjonsavtalen.

Dersom en permisjon faller inn under permisjonsavtalen, må du angi hvilket punkt som er benyttet og hvor mange år permisjonen er ment å vare. Endringer som skjer i løpet av permisjonstiden (for den ulønnede delen) gis ikke virkning og skal ikke meldes før den ansatte er tilbake fra permisjon.

Den ansatte må ha arbeidet i minst en måned før en permisjon starter for at permisjonen kan medregnes som pensjonsgivende tjenestetid etter permisjonsavtalen.

For å få en permisjon medregnet som pensjonsgivende tjenestetid etter den nye permisjonsavtalen må permisjonen ha startet etter 01.07.2013.

Dersom den ansatte ikke kommer tilbake etter endt permisjon, må vedkommende meldes ut av sin opprinnelige stilling når permisjonen avsluttes.

Medregning forutsetter medlemskap i folketrygden

Det er et vilkår for medregning av tjenestetid etter permisjonsavtalen at medlemmet samtidig er trygdet etter lov om folketrygd, jf. likevel lov om Statens pensjonskasse § 6 andre punktum, hvor departementet i særlige tilfeller kan gjøre unntak og fastsette regler om innskuddsbetaling etter særskilt fastsatt sats.

Det er viktig at forholdet til folketrygden er avklart før permisjonens start, slik at også spørsmålet om eventuell betaling av særskilt medlemsinnskudd er avklart. Medlemskapet i folketrygden vil i mange tilfeller opphøre under opphold i utlandet, jf. blant annet avtalens punkt 3a om arbeid for internasjonale organisasjoner og punkt 2d om sendelektor i utlandet. Regelverket om medlemskap i folketrygden under utenlandsopphold er omfattende. NAV Utland kan gi nærmere opplysninger.

Oversikt over permisjonskoder og maksimal varighet

Kode Årsak til permisjon Antall år
1a Militærtjeneste, sivilforsvarstjeneste, siviltjeneste og polititjeneste 3 år
1b Sykdom i familien 3 år
1c Permisjon på grunn av streik 3 år
2a Omsorgspermisjon for barn, jf fellesbestemmelsene § 20 nr. 7 4 år
2b Studiepermisjon 4 år
2c Ved flytting på grunn av ektefelle, registrert partner eller samboers beordringsplikt, arbeid i utenrikstjenesten eller godkjent internasjonal organisasjon etter punkt 3. 4 år
2d Sendelektor i utlandet 4 år
3a Arbeid for internasjonale organisasjoner i utlandet 5 år
4a Ansettelse i tjenestemannsorganisasjon 4 år
4a Verv i tjenestemannsorganisasjon Ubegrenset
4b Utførelse av kommunale og fylkeskommunale verv Ubegrenset
4c Utførelse av verv som domsmann/meddommer Ubegrenset
5 Permisjon forlenget etter innvilgelse av søknad til SPK Ubegrenset
6a Fødsel-/adopsjon 3 år
6b Andre permisjoner godkjent av departementet Ubegrenset

2a Omsorgspermisjon

Omsorgspermisjon gir rett til 4 års medregning totalt for mor og far. Dette er uavhengig av stillingsprosenten. Ett år med 20 prosent omsorgspermisjon teller som ett år. Omsorgspermisjon kan også innvilges for fosterbarn.

Samboere og registrerte partnere får medregnet omsorgspermisjon.

Omsorgspermisjon avbrutt av fødselspermisjon
Ansatte kan bare ha permisjon fra én stilling. Dersom en ansatt allerede er innvilget omsorgspermisjon og går ut i fødselspermisjon i denne perioden, skal fødselspermisjonen avløse omsorgspermisjonen.

Eksempel:
01.05.05 - delvis permisjon - 80 % - 2a (omsorg)
01.02.06 - delvis permisjon - 80 % - 6a (fødsel)
01.02.07 - delvis permisjon - 80 % - 2a (omsorg)
01.01.08 - tilbake i full stilling - 100 %

Overgang fra annen permisjon
Dersom et medlem har omsorgspermisjon for pass av barna med medregning i inntil 4 år, og i denne perioden flytter til utlandet på grunn av ektefelles beordringsplikt, kan medlemmet få medregnet permisjon i inntil 8 år (4 år omsorgspermisjon + 4 år ektefellebeordring).

2d Sendelektor i utlandet

Med sendelektor menes utenlandslektorat ved universitet og høyskoler i utlandet forvaltet av Senter for internasjonalisering av utdanning (SiU). Tilsvarende vil kunne gjelde for seksjonsledere ved videregående skoler knyttet til en ordning i regi av Fylkesmannen i Vest-Agder i henhold til fransk-norsk avtale.

3a Arbeid for internasjonale organisasjoner i utlandet

Med arbeid for internasjonale organisasjoner i utlandet mener vi organisasjoner der flere land er representert og den norske stat har særlige interesser. For eksempel internasjonale organisasjoner innenfor FN, EU/EØS og Nato. Hvis du er i tvil, ta kontakt med oss.

4b Utførelse av kommunale og fylkeskommunale verv

Fra 01.01.2014 skal kommuner og fylkeskommuner velge om de folkevalgte skal omfattes av den nye folkevalgtordningen, eller den ordinære pensjonsordningen kommunen er omfattet av. Det betyr at dette punktet i permisjonsavtalen ikke lenger kommer til anvendelse i så stor grad som tidligere. Du må kontakte oss dersom den ansatte likevel ønsker å opprettholde medlemskapet hos oss via permisjonsavtalen.

5 Permisjon forlenget etter innvilgelse av søknad til SPK

Statens pensjonskasse kan etter søknad i særlige tilfeller forlenge medregningsperioden etter punkt 3. Departementet kan gi retningslinjer.  

6a Fødsel-/Adopsjon

Fødsel-/adopsjon gir medregning i inntil 3 år per fødsel ved graderte foreldrepenger.

6b Andre permisjoner godkjent av departementet

Departementet kan etter søknad innvilge medregning av pensjonsgivende tjenestetid for permisjoner som ikke er nevnt i permisjonsavtalen. Søknaden sendes til oss, så sender vi den til departementet.

Medlemmet får kun medregning etter et punkt i avtalen for det samme forholdet

Det er ikke anledning til å få full medregning av pensjonsgivende tjenestetid for det samme forholdet etter flere punkter i Permisjonsavtalen. Årsaken til det er at et forhold ikke skal dobbeldekkes, medlemmet får altså ikke dobbelkompensasjon for et forhold.

Vi ser dette oftest der foreldre har først har fått medregnet maksimal medregningsperiode etter punktet om omsorgspermisjon, og så søker de om å få medregning etter punktet om sykdom i familien for det samme barnet.

Permisjoner utenfor permisjonsavtalen

Dersom permisjonen ikke faller inn under permisjonsavtalen, er den ansatte likevel forsikret med uføre- og etterlattepensjon i inntil to år, som om han eller hun fortsatt sto i stilling.