Hva skal jeg rapportere?

Du skal rapportere endringer og status på alle ansattes stillingsforhold hver måned.

Vi må ha opplysninger om lønn, stillingsstørrelse, type stilling, aldersgrense for stillingen og nøyaktig dato for start/endring/slutt. Dersom den ansatte tar ut permisjon uten lønn må vi ha beskjed om dette. Det er viktig at du rapporterer endringer i stillingsforhold hver måned.

Endring i stillingsstørrelse

Økning eller reduksjon i ansattes stillingsstørrelse eller arbeidstid skal rapporteres. Slike endringer får konsekvenser for utregningen av pensjonen.

Det er viktig å være klar over at Statens pensjonskasse har en minstegrense for medlemskap på 20 prosent stilling. Ansatte som reduserer sin arbeidstid til under minstegrensen, innfrir i utgangspunktet ikke lenger kravene til medlemskap, men stillinger under minstegrensen skal også rapporteres. Det vil si at ansatte som arbeider 19,99 prosent er under minstegrensen og ikke lenger  medlem.

Vær oppmerksom på at dersom den ansatte er innvilget AFP, alderspensjon eller uførepensjon gjelder ikke reglene om minstegrense. Stillingsstørrelsen skal rapporteres til oss og pensjonsinnskudd trekkes.

Endring av stilling

Endring av type stilling (stillingskode/stillingsbetegnelse) skal rapporteres. Dette kan ha betydning for når arbeidstaker kan gå av med pensjon (stillingens aldersgrense).

Start og slutt i stilling

Ansatte i en stilling over minstegrensen for medlemskap har rett til medlemskap fra første lønnsmåned. Ansatte i stillinger som er over minstegrensen skal trekkes to prosent av lønnen i medlemsinnskudd.

Dere må også rapportere ansatte som har en lavere stillingsstørrelse enn minstegrensen, til oss. Dette gjør vi fordi en ansatt kan ha rett på medlemsskap dersom vedkommende har flere stillinger i offentlig sektor, og som samlet gir rett til medlemsskap. 

Når en ansatt slutter må du huske på å melde vedkommende ut av Statens pensjonskasse. Husk også å sluttmelde ansatte som ikke kommer tilbake fra permisjon.