Timelønnede og lærlinger

Arbeidstakere som har varierende arbeidstid og arbeidsperioder, skal rapporteres til Statens pensjonskasse. Forutsetningen er at de har en arbeidsavtale som har varighet over èn måned.
  • Vikarer og timelønnede har rett til medlemskap dersom de oppfyller minstegrensen for rett til medlemskap i SPK og minsteperioden.
  • Vikarer har rett til medlemskap fra første arbeidsdag når stillingsstørrelsen er over minstegrensen. Midlertidige tilsatte og vikarer måtte før 01.01.1977 ha minst ett år sammenhengende stilling for å ha rett til opptjening i Statens pensjonskasse, forutsatt at stillingen var opprettet gjennom statsbudsjettet.
  • Lærlinger har ikke rett til medlemskap. Unntaket er der lærlingkontrakten ble inngått før 1. mai 1998. En trainee eller en praktikant anses ikke som som en læring, og har dermed rett til medlemskap.

Minstegrensen for rett til medlemskap

Minstegrensen for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse er 20 prosent stilling.

Stillinger under minstegrensen skal også rapporteres

Ansatte med arbeidstid under minstegrensen for medlemskap skal  rapporteres til oss. Dersom den ansatte ikke har tilsettingsforhold andre steder med pensjonsordning i Statens pensjonskasse, opptjener han eller hun heller ikke pensjonsrettigheter i perioden.

En ansatt kan ha krav på medlemskap dersom vedkommende har flere stillinger som samlet tilfredsstiller kravene til minstegrensen.  Reglene rundt minstegrenser har endret seg over tid. Ta gjerne kontakt med din rapporteringsansvarlig dersom du er usikker.

Minsteperiode

Sammenhengende perioder på under en måned gir ikke rett til medlemskap, selv om den ansatte jobber over minstegrensene i enkelte uker i denne perioden.