Ansatte i skoleverket

Lærere og annet pedagogisk personell i det offentlige skoleverket er medlemmer i Statens pensjonskasse når de er ansatt i minst 20 prosent stilling. I tillegg kan noen private skoler og folkehøgskoler være medlem.

Drevet av kommune og fylke

I grunnskolen, den videregående skolen og andre skoler som drives av kommune og fylke, er det pedagogiske personalet omfattet av medlemskapet i Statens pensjonskasse. Dette gjelder også når sosiale og medisinske institusjoner i regi av kommunen/fylkeskommunen driver undervisning på nivå for grunn- og videregående skole.

Førskolelærere ansatt i undervisningsstilling etter opplæringsloven, har rett og plikt på medlemskap i Statens pensjonskasse.

Lærere som er ansatt gjennom skolefritidsordningen (SFO) omfattes ikke av Statens pensjonskasse, men derimot av kommunal pensjonsordning.

Drevet av staten

Ved skoler som fortsatt drives direkte av staten, er også det øvrige personalet medlemmer av Statens pensjonskasse. Dette gjelder også enkelte andre skoler hvor det foreligger særskilt innlemmingsvedtak om dette.

Privatdrevet

Ved private grunn- og videregående skoler, inkludert folkehøgskoler er kun det pedagogiske personalet omfattet av medlemskapet i Statens pensjonskasse. Merk imidlertid at vaktmestere ved private folkehøgskoler likevel omfattes av medlemskapet. Det kan også søkes om medlemskap i Statens pensjonskasse for øvrige personell.