Ansatte i arbeidsmarkedstiltak

Ansatte lønnet gjennom arbeidsmarkedstiltak har i utgangspunktet ikke rett til medlemskap i Statens pensjonskasse.

Det finnes likevel unntak.

  • tiltaksdeltaker regnes som arbeidstaker etter arbeidsmiljøloven
  • tiltaksarrangør er staten / statlig virksomhet
  • arbeidsmarkedstiltaket er av varig karakter

Hvor lenge tiltaket er ment å vare har betydning for retten til medlemskap. Dersom arbeidsmarkedstiltaket er ment å være varig, skal arbeidstaker trekkes medlemspremie fra første dag og meldes inn i Statens pensjonskasse.

Hvem blir medlem?

Ansatte i disse tiltakene regnes som arbeidstakere etter arbeidsmiljøloven, og kan i noen tilfeller bli medlem i Statens pensjonskasse:

  • tidsbegrenset lønnstilskudd
  • tiltak i arbeidsmarkedsbedrift
  • varig tilrettelagt arbeid 

Tidsbegrenset lønnstilskudd

Personer som ansettes i ordinær stilling med lønnstilskudd, har rett og plikt til medlemskap i Statens pensjonskasse. Dersom arbeidsgiver og arbeidskontoret deler lønnsutgiftene, gir dette rett til medlemskap for hele stillingen den ansatte mottar lønn for. Dette gjelder også dersom arbeidsgiver utbetaler lønn tilsvarende en stillingsstørrelse under minstegrensen for rett til medlemskap.

Tiltak i arbeidsmarkedsbedrift

Kvalifisering i en arbeidsmarkedsbedrift kan vare i inntil to år, med mulighet for forlengelse dersom det er nødvendig for å oppnå fagbrev. Dette er ikke varig, og gir i de fleste tilfeller ikke rett til medlemskap.

For tilrettelagt arbeid i en arbeidsmarkedsbedrift gjelder ingen tidsbegrensning. Formidling til ordinært arbeid skal likevel vurderes jevnlig. Rett til medlemskap er avhengig av hvor lenge tiltaket er ment å vare/faktisk varer.

Varig tilrettelagt arbeid

Varig tilrettelagt arbeid er ikke tidsbegrenset. Rett til medlemskap er likevel avhengig av hvor lenge tiltaket er ment å vare/faktisk varer.