Minstegrensen for medlemskap i SPK er endret

Stortinget har vedtatt å endre minstegrensen for rett og plikt til medlemskap i SPK til 20 prosent av full stilling for alle. Endringen gjelder fra 1. april 2016. Det er også vedtatt en rett til medlemskap i SPK når summen av flere stillinger under minstegrensen er større enn minstegrensen.

Dere har tidligere fått informasjon om endringen, og vi minner våre arbeidsgivere om at alle ansatte med stillingstørrelse fra og med 20 prosent skal trekkes pensjonsinnskudd fra 1. april. Det er viktig at dere informerer de ansatte dette gjelder.

Hva vil endringen bety for dine ansatte?

Endret minstegrense betyr at flere ansatte kan få rett til medlemskap hos oss. De vil få rett til alderspensjon, uførepensjon, ektefellepensjon og barnepensjon, og mulighet til å søke boliglån. Dette gjelder uavhengig av om man er vikar, midlertidig ansatt eller fast ansatt. Arbeider man 19,99 prosent stilling er man under minstegrensen og blir ikke medlem hos oss.

Husk å rapportere alle

I følge vilkårene for rapportering skal dere rapportere alle ansatte til oss, uansett om stillingsstørrelse er over eller under minstegrensen. Hvis dere ikke rapporterer riktig, kan konsekvensen bli at de ansatte ikke får de rettighetene de har krav på.

For at trekk av medlemsinnskudd skal bli korrekt, må de systemtekniske endringene i lønnssystemet være gjort.

Konsekvenser for premien

Vi vil beregne premie for alle ansatte med 20 prosent stilling og oppover fra 1. april 2016. Økningen i premie vil avhenge av hvor mange ansatte den enkelte arbeidsgiver har med stillingsstørrelse mellom ny og gammel minstegrense.