Regnskaps­beregning - NRS6 og IAS 19

Virksomheten har ansvar for å regnskapsføre pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser. Vi kan hjelpe dere med dette ved å gjøre en NRS6- eller IAS 19-beregning.

Kort beskrivelse av NRS 6 og IAS 19

Når en virksomhet har gitt et løfte om framtidig definert årlig pensjonsutbetaling til sine ansatte, skal det normalt beregnes en pensjonsforpliktelse etter norsk regnskapsstandard (NRS6), internasjonal standard (IFRS - IAS 19 og US GAAP) eller god kommunal regnskapsskikk (GKRS).

Pensjoner (dvs. ytelsespensjoner hvor nivå for utbetalingen er avtalt), offentlig AFP-avtale, førtidspensjonsavtaler, pensjoner som utbetales over drift og spesialavtaler, skal alle regnskapsføres i balansen. Formålet med aktuarberegningen er at pensjonskostnadene skal regnskapsføres når de påløper og fordeles systematisk og riktig over opptjeningsperioden.

Forutsetninger som ligger til grunn for beregningene

For å kunne foreta aktuarberegningene benyttes persondata for bedriften, samt økonomiske og aktuarielle forutsetninger. Forutsetningene som benyttes er blant annet:

  • diskonteringsrente
  • forventet avkastning på pensjonsmidlene
  • årlig lønnsvekst
  • årlig økning i grunnbeløpet (G)
  • årlig regulering av pensjoner
  • frivillig avgang
  • forventet uttak av AFP

SPK har kompetansen

SPK har god aktuariell kompetanse innen regnskapsstandardene NRS 6, IAS 19 og GKRS (god kommunal regnskapsskikk for våre kommunale kunder). Vi utfører også beregninger for lederavtaler, driftspensjonsavtaler, samt spesialavtaler. I tillegg leverer vi analyser av regnskapsmessige effekter ved omdanning av pensjonsavtaler og ved planendringer.

Vi bistår gjerne også med gjennomgang og rådgivning for offentlige pensjonsordninger med vekt på pensjonsavtalene/planene som administreres i SPK.

Ønsker dere en beregning eller en analyse kan dere bestille under "økonomi" på Min virksomhet (krever innlogging)

Oppdaterte veiledninger fra NRS

Oppdaterte pensjonsforutsetninger

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledningen om pensjonsforutsetninger pr. 31.12.2015. De nye parameterne og veiledningen finner du på NRS`egne nettsider.