Beregning for deg født 1959-1962

Regelverket for hvordan alderspensjon etter nytt regelverk fra folketrygden og tjenestepensjon fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet skal tilpasses hverandre, er nå vedtatt.

Etter dagens regler utgjør brutto alderspensjon fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet 66 prosent av pensjonsgrunnlaget før levealdersjustering.

Størrelsen på pensjonen er avhengig av

Hvis du forsørger barn under 18 år, kan du også få barnetillegg.

Eksempel på beregning av brutto alderspensjon

Jan ønsker å vite hva han vil få i alderspensjon fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet. Han har jobbet i 25 prosent stilling i 300 måneder og har en sluttlønn på 500 000 kroner.

Brutto alderspensjon fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet vil da bli:

500 000 x 66 % x 100 % x 300/360 = 275 000 kroner per år.

I tillegg er størrelsen avhengig av når du ble født. Årsaken er at alle pensjoner skal levealdersjusteres. Det gjør vi ved å dele bruttopensjonen med et forholdstall.

Levealdersjustering

Den opptjente pensjonen din skal fordeles på det antall år årskullet ditt forventes å leve. Det kalles levealdersjustering. Så lenge levealderen øker, må hvert årskull jobbe lenger enn det forrige for å oppnå samme pensjon. Både pensjon fra folketrygden og Pensjonsordningen for apoteketaten skal levealdersjusteres Levealders­justering Den opptjente pensjonen din skal fordeles på det antall år årskullet ditt forventes å leve. Dette kalles levealdersjustering. Så lenge levealderen øker, må hvert årskull jobbe lenger enn det forrige for å oppnå samme pensjon. Mer om Levealders­justering .

Levealdersjusteringen gjør vi ved å dele bruttopensjonen på et forholdstall Forholds­tall Mer om Forholds­tall .

Alle reglene er ikke klare

Pensjonen fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet skal samordnes med ytelser fra folketrygden. Samordningsreglene regulerer hvor stor andel av den totale pensjonen som kommer fra folketrygden og fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet.

Når du er født i perioden 1959 til og med 1962, tjener du opp alderspensjon i folketrygden delvis basert på gamle og nye opptjeningsregler.

Nye samordningsregler for offentlig tjenestepensjon.