For deg som er født 1943-1953

Jobbe etter 67 år?

Hvor lenge det lønner seg å jobbe etter fylte 67 år, er individuelt. Derfor er det viktig at du søker informasjon og veiledning før du tar ditt valg.

Et viktig budskap i pensjonsreformen er at det lønner seg å jobbe lenger. Hvor lenge, er individuelt.

Dersom du fortsetter å jobbe til du har fylt 70 år, uten å ta ut pensjon fra folketrygden og tjenestepensjonsordningen, vil pensjonsopptjeningen din fortsette å øke så fremt du ikke har full opptjening. Dermed vil du få en høyere livsvarig pensjon enn ved å pensjonere deg tidligere.

Pensjon mellom 67 og 70 år kan gi lavere utbetaling

Det er også mulig å ta ut pensjon fra folketrygden og samtidig fortsette å jobbe. På den måten vil du få både lønnsinntekt og pensjon samtidig.

Ønsker du å fortsette å jobbe etter at du har fylt 67 år, og samtidig ta ut pensjon, er det imidlertid viktig å kjenne til dette: Du får mest i samlet pensjon dersom alderspensjonen i folketrygden og tjenestepensjonen tas ut samtidig. Regelverket er slik at hvis du tar ut alderpensjonen fra folketrygden før pensjonen fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA), kan det bety at den totale pensjonen reduseres.

Hvis du fortsetter å jobbe til du har fylt 70, og heller ikke tar ut noen pensjon før det, vil pensjonen ikke bli redusert.

Unngå redusert utbetaling

Du kan unngå redusert pensjon ved å ta ut både alderspensjon fra folketrygden og offentlig tjenestepensjon når du når det som kalles forholdstall 1 for ditt årskull (se tabellen under). Dette har med levealdersjustering å gjøre, som er det viktigste elementet i pensjonsreformen. Fortsetter du å jobbe etter du har nådd forholdstall 1, reduseres altså pensjonen hvis du tar ut alderspensjon fra folketrygden og Pensjonsordningen for apotekvirksomhet på ulike tidspunkt.

Årskull

67 år i

Her når du forholdstall 1

1943 2010 67 år
1944 2011 67 år 1 måned
1945 2012 67 år 2 måneder
1946 2013 67 år 4 måneder
1947 2014 67 år 5 måneder
1948 2015 67 år 6 måneder
1949 2016 67 år 7 måneder
1950 2017 67 år 8 måneder
1951 2018 67 år 9 måneder
1952 2019 67 år 11 måneder
1953 2020 68 år

 

Gjør en helhetsvurdering

Selv om pensjonen reduseres, vil det for mange ha større betydning at man fortsatt har lønnsinntekt de ekstra årene man jobber. Hvor lenge du skal jobbe må derfor være en helhetsvurdering, både i forhold til livssituasjon, økonomi og ønsket om å fortsette i arbeid. Hva som lønner seg økonomisk for akkurat deg vil avhenge av fødselsåret ditt, lønnen din og pensjonsopptjeningen i både folketrygden og tjenestepensjonsordningen. Det er også viktig å være klar over at når du tar ut offentlig tjenestepensjon, vil eventuell inntekt i fremtiden gi redusert pensjon.

Kombinasjonsmulighetene er mange, og det er viktig at du finner det valget som er riktig for akkurat deg. Er du usikker, kan du søke veiledning i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet.

Eksempel 1 - samtidig uttak

Ola er født i 1950. Han har full opptjening i POA og 40 års opptjening i folketrygden. Årslønnen er 550 000 kroner. Vi ser bort fra regulering, skatt og eventuell lønnsvekst.

Hvis Ola velger å slutte å jobbe når han er 67 år, ser pensjonen hans slik ut:

Olas alderspensjon fra folketrygden 281 848
Olas tjenestepensjon fra POA 91 135
Totalt 372 983

 

Hvis Ola velger å jobbe til han blir 70 år, og venter med å ta ut pensjonen både fra folketrygden og POA, blir pensjonen slik:

Olas alderspensjon fra folketrygden 336 400
Olas tjenestepensjon fra POA 53 571
Totalt  389 971

 

Eksempel 2 - uttak på forskjellige tidspunkt

Hva skjer med pensjonen til Ola hvis han velger å ta ut alderspensjonen fra folketrygden og POA på ulikt tidspunkt?

Ola tar ut alderspensjon fra folketrygden når han fyller 67 år, men jobber til han er 70 år:

Olas alderspensjon fra folketrygden fra 67 år 281 848
Olas tjenestepensjon fra POA fra 70 år 53 571
Totalt fra 70 år 335 419

Det er altså en forskjell på drøyt 37 000 kroner på dette alternativet og alternativet med samtidig uttak ved 67 år i eksempel 1. Årsaken til dette er at medlemmet har tatt ut alderspensjon i folketrygden tre år før uttak av tjenestepensjonen.

 

Eksempel 3 

I dette eksemplet tar Ola ut alderspensjon fra folketrygden når han fyller 65 år, men jobber til han fyller 72 år.

Olas alderspensjon fra folketrygden fra 65 år 253 909
Olas tjenestepensjon fra POA fra 72 år 9 134
Totalt fra 72 år 263 043