Eksempel

Du er født i 1953 og forholdstallet ved 67 år for ditt årskull er anslått til 1,053.

Basispensjonen din fra folketrygden er 195 000 kroner.

Pensjonsgrunnlaget i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet er 350 000 kroner og din
brutto tjenestepensjon blir dermed 350 000 kroner x 66 % =  231 000 kroner.

Samordningsfradraget for folketrygden er 171 000 kroner.

Du tar ut alderspensjonen både fra folketrygden og Pensjonsordningen for apotekvirksomhet  ved 67 år. Dette betyr at din brutto tjenestepensjon, samordningsfradraget og basispensjonen fra folketrygden skal divideres med forholdstallet som gjelder ved 67 år, det vil si 1,053.   

Pensjonsberegning    
  Levealdersjustering Pensjon etter levealdersjustering
Brutto tjenestepensjon kr 231 000/1,053 kr 218 000
- Samordningsfradrag kr 171 000/1,053 kr 162 400
= Netto tjenestepensjon   kr   56 600
+ Alderspensjon fra folketrygden kr 195 000/1,053 kr 185 000
= Samlet pensjon   kr 241 600

Kilde:
Arbeids- og inkluderingsdepartementet - Høringsnotat 20.november 2009 - Oppfølging av avtale om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor