Utbetaling av uførepensjon

Nedenfor kan du se en nærmere forklaring av ulike begreper som blir brukt for å beregne uførepensjon. I tillegg kan du lese om utbetaling av uførepensjon.

Uførepensjon fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA) er 3 prosent av pensjonsgrunnlagetPensjons­grunnlagPensjonsgrunnlaget er den arbeidsinntekten det er trukket pensjonsinnskudd av og som pensjonen skal beregnes ut fra.Mer om Pensjons­grunnlag ditt opp til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G)GrunnbeløpGrunnbeløpet i folketrygden, som vi ofte kaller G, blir justert en gang i året og er 99 858 kroner per 01.05.2019.Mer om Grunnbeløp. Har du høyere pensjonsgrunnlag enn dette, få du i tillegg 69 prosent av pensjonsgrunnlaget mellom 6 og 10 G. Du får også et kronetillegg på 25 prosent av G, men kronetillegget kan ikke være høyere enn 6 prosent av pensjonsgrunnlaget.

Uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger fra folketrygden kommer i tillegg. Dersom du ikke har ytelse fra folketrygden fordi du ikke er minst 50 prosent arbeidsufør, er uførepensjonen 69 prosent av pensjonsgrunnlaget pluss kronetillegget.

Pensjonsgrunnlag

Pensjonsgrunnlaget er som hovedregel den lønnen, det vil si fast årslønn og eventuelle pensjonsgivende tillegg, som du har når du blir ufør.

Pensjonsgrunnlaget kan ikke være større enn 10 G. Om du har jobbet heltid eller deltid, er også med på å avgjøre størrelsen på pensjonsgrunnlaget.

Opptjeningstid

OpptjeningstidenOpptjenings­tidDen tiden du har vært medlem i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet kalles opptjeningstid. Dette vil normalt si den tiden du har betalt pensjonsinnskudd.Mer om Opptjenings­tid er den tiden du har vært medlem av POA. Full opptjeningstid er 360 måneder. Er opptjeningstiden kortere, blir pensjonen forholdsmessig redusert. Hvis du har sluttet i stilling før retten til pensjon inntreffer, utgjør full opptjeningstid mellom 360 og 480 måneder.

Når vi beregner uførepensjon, legger vi til den tiden du ville ha fått om du hadde fortsatt i stilling frem til aldersgrensen, eller senest til 67 år. Dette gjelder ikke hvis du slutter i stilling før du har rett til pensjon.

Uføregrad

POA beregner uføregraden ved å sammenligne inntektsevnen din før du ble ufør med inntektsevnen etter at du ble ufør.

Barnetillegg

For hvert barn under 18 år som du forsørger, får du et barnetilleggBarne­tilleggDersom du som pensjonist forsørger barn under 18 år, kan du ha krav på tillegg i pensjonsutbetalingen.Mer om Barne­tillegg på 4 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 6 G. Samlet barnetillegg kan ikke overstige 12 prosent av pensjonsgrunnlag opp til 6 G.

Samordningsfradrag

Uførepensjon fra POA samordnes ikke med arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra folketrygden. Dersom du har uførepensjon fra POA og andre samordningspliktige ytelser fra folketrygden eller andre offentlige pensjonsordninger, skal disse samordnesSamordningPensjonen fra Pensjonsordning for apotekvirksomhet og andre offentlige tjenestepensjonsordninger skal samordnes med ytelser fra folketrygden. Samordningsloven regulerer fordelingen av utbetalingen av pensjon fra folketrygden og offentlige tjenestepensjonsordninger.Mer om Samordning.

Inntekt, inntektsgrense og utbetalingsgrad

Du kan kombinere uførepensjon og arbeidsinntekt uten at den fastsatte uføregraden endres. Når uførepensjonen din starter, fastsettes det en inntektsgrense. Tjener du mer enn inntektsgrensenInntekts­grenseInntektsgrensen er den årlige inntekten du kan ha før uførepensjonen blir redusert.Mer om Inntekts­grense, skal uførepensjonen din reduseres. Det fastsettes da en ny utbetalingsgrad, som er beregnet ut fra forholdet mellom uførepensjon etter inntektsreduksjon og uførepensjon ved full uførhet.

Dersom inntekten din overstiger 80 prosent av samlet inntekt før du ble ufør, utbetales ikke uførepensjon fra POA.

Det er viktig at du melder inntektsendringer på Min side hver gang inntekten endrer seg.

Justering av uførepensjon

Hvis uførepensjonen endres på grunn av økt inntekt, og inntekten er meldt i ettertid, skal uførepensjonen justeres fordi du har fått utbetalt for mye pensjon. Når uførepensjonen justeres, skal det tas hensyn til hva som har vært utbetalt tidligere i kalenderåret, slik at uførepensjon for hele året blir riktig beregnet i henhold til årsinntekten du har meldt inn.

Hvis utbetalingen av uførepensjon stanses, opphører også eventuelle justeringer. Eventuelle justeringer som gjenstår, blir da behandlet i etteroppgjøret.

Tillegg til uførepensjon

Hvis du fikk uførepensjon fra POA før 2015 og er omfattet av særskilte regler, kan du få utbetalt et tillegg til uførepensjonen.

Etteroppgjør

Hvis inntekten som ble brukt ved beregning og avkortingn av uførepensjon, avviker fra inntektsopplysningene fra skatteoppgjøret, skal det foretas et etteroppgjør. Har du fått for mye utbetalt i uførepensjon, vil du få et krav om å betale tilbake. Har du fått for lite utbetalt, får du etterbetalt pensjon.

Etteroppgjøret blir foretatt etter at skatteoppgjøret for inneværende år foreligger.

Regulering av pensjon

Uførepensjonen din reguleres årlig, etter vedtak fra styret.

Får du to eller flere utbetalingsbrev?

Har du for eksempel både uføre- og etterlattepensjon fra POA, vil du motta to eller flere utbetalingsbrev. Samlet pensjon fra POA er summen av pensjonene i brevene.

Utbetaling

Pensjonen fra POA utbetales månedlig fra NAV sammen med eventuelle ytelser fra folketrygden. NAV informerer om forhold som gjelder selve utbetalingen - for eksempel skatt. Du kan lese mer på deres nettsted www.nav.no.