Utbetaling av uføre­pensjon

Uførepensjon fra oss kommer vanligvis ikke til utbetaling før sykepengene fra folketrygden opphører. Normalt utbetales sykepenger i 12 måneder.

Hvordan unngå at utbetalingen blir forsinket 

  • Det er viktig at du sender inn søknad om uførepensjon i god tid før pensjonering. 
  • Arbeidsgiveren din må sende oss en elektronisk pensjonsmelding minst to måneder før pensjonering. 
  • Du må søke om eventuell ytelse fra NAV i god tid før sykmeldingen opphører.

Ytelser fra NAV

Dersom du søker 50 prosent uførepensjon eller mer fra Pensjonsordning for apotekvirksomhet, er det et krav at du også søker om uførepensjon eller arbeidsavklaringspenger fra folketrygden. Søknaden fra Pensjonsordning for apotekvirksomhet vil bli behandlet når vi har mottatt melding om vedtak fra NAV. Dersom du har uføregrad på 50 prosent eller høyere, må altså vedtaket om arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon fra folketrygden være klart før vi kan behandle søknaden og utbetale uførepensjonen.

Når blir pensjonen utbetalt?

Pensjonen blir utbetalt via NAV cirka den 20. hver måned.