Tidligere medlem

Hvis du tidligere har vært medlem i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet, kan du ha opparbeidet deg rett til en fremtidig pensjon fra oss.

Som tidligere medlem kan du ha rett til uførepensjon hvis du

  • sluttet i stilling med rett til medlemskap etter 1.1.1967, og
  • har minst 36 måneders samlet opptjening i Pensjonsordnignen for apotekvirksomhet, og
  • har fått uførepensjon eller uføretrygd fra folketrygden.

Du har ikke rett til uførepensjon fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet mens du mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) fra folketrygden.

Slik søker du om oppsatt uførepensjon

  1. Du må sende inn søknad om uførepensjon for tidligere medlemmer til oss dersom du får innvilget uføretrygd fra folketrygden.
  2. Du må legge ved kopi av vedtaksbrev fra NAV.