Overgangsordninger for deg som har uførepensjon

Det er egne overgangsregler for deg som hadde uførepensjon fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet per 31.12.2014 og som fortsatt har uførepensjon fra 1.1.2015 og senere.

Overgangsreglene kan opphøre

Endringer i pensjonen fra oss eller folketrygden kan føre til at overgangsreglene opphører. Uførepensjonen blir da beregnet på nytt etter det nye regelverket.

Eksempler på endringer som fører til at pensjonen skal beregnes på nytt:

  • Du får arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra folketrygden - hvis du ikke har hatt slik ytelse fra folketrygden fra før.
  • Du har hatt arbeidsavklaringspenger fra folketrygden, og senere får uføretrygd fra folketrygden.
  • Du får AFP fra folketrygden.

Slik beregnes uførepensjon etter det nye regelverket.

Overgang til alderspensjon

Uførepensjonen skal omregnes til alderspensjon måneden etter at du fyller 67 år. Hvis du har lavere aldersgrense skal pensjonen omregnes fra måneden etter at du når aldersgrensen. Alderspensjonen vil bli beregnet med opptjeningstid fram til aldersgrensen, eller senest ut måneden du fyller 67 år.

Mer om overgang til alderspensjon.

Nye skatteregler

Uførepensjon skattlegges som lønn. Hvis du vil vite mer om skattesatsen din, ber vi deg ta kontakt med Skatteetaten, se www.skatteetaten.no.