Inntekt som ikke påvirker uførepensjonen

Som hovedregel skal uførepensjonen reduseres når du har inntekt over inntektsgrensen. Det er imidlertid noen typer inntekt som ikke påvirker uførepensjonen - og som skal holdes utenfor etteroppgjøret.

I utgangspunktet skal all pensjonsgivende inntekt som inngår i skatteligningen, inngå i etteroppgjøret. Dette inkluderer blant annet

  • arbeidsinntekt fra privat og offentlig virksomhet
  • næringsinntekt
  • styrehonorarer
  • honorarer for ulike tillitsverv
  • feriepenger fra arbeid du har utført etter at du tok ut hel eller delvis uførepensjon første gang. 

Med pensjonsgivende inntekt Inntekt Med inntekt mener vi pensjonsgivende inntekt i folketrygden. Mer om Inntekt  mener vi pensjonsgivende inntekt i folketrygden.

Hvis du har slik type inntekt fra utlandet, må du kontakte oss på postmottak@spk.no. Dette er viktig for at uførepensjonen din skal bli beregnet ut fra riktig inntekt. 

Inntekt som ikke påvirker uførepensjonen din

Eksempler på inntekt som er regnet som pensjonsgivende inntekt, men likevel ikke påvirker pensjonen din:

  • arbeidsavklaringspenger (AAP) og uføretrygd i folketrygden
  • inntekt, inkludert feriepenger, som stammer fra helt avsluttet arbeid eller virksomhet du hadde før du tok ut uførepensjonen (såkalt etterslepsinntekt)
  • foreldrepenger fra NAV som avløser arbeidsavklaringspenger
  • stønad til enslig mor eller far fra NAV
  • erstatning for inntektstap ved erstatningsoppgjør etter skadeerstatningsloven § 3-1, yrkesskadeforsikringsloven § 13 eller pasientskadeloven § 4 første ledd.