Egen tjeneste­pensjon i tillegg til ektefelle­pensjon

... for deg med en bruttoberegnet ektefellepensjon med inntektsreduksjon.

Hvis du har en egen uføre-, avtalefestet- (AFP) eller alderspensjon, vil dette påvirke ektefellepensjonen din. Ektefellepensjonen blir da ikke utbetalt med et større beløp enn at samlet pensjon utgjør 60 prosent av summen av din egen uføre- eller alderspensjon og den alderspensjonen din avdøde ektefelle hadde eller ville ha fått.

For deg født mellom 1943 og 1953

Vi benytter den levealdersjusterte pensjonen i beregningen hvis din egen opptjente tjenestepensjon er en alderspensjon. ForholdstalletForholds­tallMer om Forholds­tall ved 67 år legges til grunn ved beregning av avdødes alderspensjon. 

Både arbeidsinntekt og egen tjenestepensjon

Hvis du både har arbedsinntekt per år som er høyere enn et halvt grunnbeløp og en egen opptjent tjenestepensjon, gjør vi først fradrag for tjenestepensjonen og deretter for arbeidsinntekten.    

Mer om inntekt i tillegg til ektefellepensjon