Slik beregnes ektefelle­pensjon

01.01.2001 ble de såkalte nettoreglene innført. Mange av ektefellepensjonene i Pensjonsordningen for apoteketaten blir likevel fortsatt beregnet etter de såkalte bruttoreglene.

Full årlig brutto ektefellepensjonutgjør 39,6 prosent av pensjonsgrunnlaget Pensjons­grunnlag Pensjonsgrunnlaget er den arbeidsinntekten det er trukket pensjonsinnskudd av og som pensjonen skal beregnes ut fra. Mer om Pensjons­grunnlag  til din avdøde ektefelle, eller sagt på en annen måte; 60 prosent av alderspensjonen.

En såkalt full årlig netto ektefellepensjon utgjør 9 prosent av pensjonsgrunnlaget til din avdøde ektefelle.

Opptjeningstid

Hvis den avdøde ektefellen din fortsatt var i jobb, vil vi ta med opptjeningstiden Opptjenings­tid Den tiden du har vært medlem i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet kalles opptjeningstid. Dette vil normalt si den tiden du har betalt pensjonsinnskudd. Mer om Opptjenings­tid  frem til aldersgrensen for stillingen, men likevel ikke lenger enn til fylte 67 år, når vi beregner ektefellepensjonen.

Hvis den avdøde ektefellen din var AFP-pensjonist mellom 62 og 67 år, vil vi ta med faktisk opptjeningstid når vi beregner ektefellepensjonen. Det samme gjelder hvis avdøde hadde rettigheter som tidligere medlem, eller hadde direkte overgang fra stilling til alderspensjon. Hvis avdøde hadde direkte overgang fra stilling til uførepensjon, tar vi med opptjeningstid frem til aldersgrensen, men likevel ikke lenger enn til 67 år.

Nettoberegnet ektefellepensjon

Vi samordner ikke nettoberegnet ektefellepensjon med ytelser fra folketrygden, kun med andre tjenestepensjoner. Dette gjelder pensjon fra tjenestepensjonsordninger som er omfattet av samordningsloven, men som ikke er omfattet av overføringsavtalen.

Bruttoberegnet ektefellepensjon

Bruttoberegnet ektefellepensjon samordner vi både med ytelser fra folketrygden og med andre tjenestepensjoner. En ektefellepensjon fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet skal i noen tilfeller samordnes med eventuelt andre tjenestepensjoner. Dette gjelder pensjon fra tjenestepensjonsordninger som er omfattet av samordningsloven, men som ikke er omfattet av overføringsavtalen. 

Mer om samordning av etterlattepensjon