Regnskap

Kvartalsregnskapet pr. 30.9.2018 viser et overskudd på 244,3 millioner kroner før endring i avsetning til kursreguleringsfondet og før endelig beregning av avsetning til premiereserven (pensjonsforpliktelsene) i 2018.

Pr. 30.9.2018 var avkastningen på fondsmidlene bedre enn avkastningen på sammenlignbar referanseindeks, og bedre enn et flatt periodisert budsjett. Svingninger i finansmarkedene gjør at også avkastningen på pensjonsordningens fondsmidler vil svinge gjennom året.

Pensjonsordningen beregner kapitalbehov basert på Finanstilsynets stresstester etter lignende regler som gjelder for private pensjonskasser. Stresstestene viser ordningens evne til å tåle tap uten at det truer ordningens videre drift. Bufferkapitalen viser at ordningen har en tilfredsstillende finansiell stilling pr. 30.9.2018.

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010