Pensjonsgrunnlag for apotekere

Styret i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA) har vedtatt at pensjonsgrunnlaget for apotekere i enkeltmannsforetak skal fastsettes til maks 10 G.

I apotek som drives som enkeltmannsforetak vil ikke apoteker motta ordinær lønn, men få en beregnet personinntekt basert på inntekten fra næringsvirksomheten. Styret i POA har nylig behandlet hvordan man skal fastsette pensjons[%pensjonsgrunnlaget%]grunnlaget, fordi det til nå har vært uklart hva som skal innrapporteres som pensjonsgivende inntekt for apotekere i slike tilfeller.

Pensjonsgrunnlaget settes til 10 G

I § 5 i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet står det at styret skal fastsette pensjonsgrunnlaget for apotekere som både har konsesjon til drift av apotek (driftskonsesjon) og konsesjon til eierskap (apotekkonsesjon). I loven står det også at den pensjonsgivende inntekten begrenses til 10 ganger folketrygdens grunnbeløp (G).

Fra 1.1.2016 er det derfor vedtatt at maksimalt pensjonsgrunnlag for disse apotekerne er 10 G (som også er maks pensjonsgivende inntekt iht. POA-loven). Det vil si at lønn ut over 10 ganger grunnbeløpet i folketrygden (10G) ikke er pensjonsgivende, og medregnes ikke i grunnlaget for beregning av pensjon fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet.

Lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet