Ingen endring i pensjonsmodellen for medlemmer av Pensjonsordningen for apotekvirksomhet

Stortinget vedtok i juni 2019 helt nye regler for opptjening og uttak av alderspensjon for offentlig ansatte født i 1963 eller senere fra 1. januar 2020. De nye reglene vil ikke gjelde for ansatte i apotekbransjen.

Arbeidsgiverne og arbeidstakerne har ikke kommet til enighet om ny modell. Derfor videreføres gammel pensjonsmodell for alle apotekansatte uansett årskull.

Stortinget har også besluttet at bestemmelsene om utfasing av individuell garanti for årskullene 1959–1962 skal gjelde også for ansatte i apotekene.