Minstegrense for rett til medlemskap i pensjons­ordningen endret

Stortinget har vedtatt å redusere minstegrensen for rett til medlemskap i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA). Endringen trer i kraft fra 1. april 2016. Det betyr at du vil bli medlem fra denne datoen dersom du arbeider i minimum 20 prosent stilling hos en arbeidsgiver tilknyttet POA.

Frem til 31. mars 2016 er kravet for å bli medlem at man jobber minst 15 timer pr. uke. For apotekteknikere er minstegrensen frem til 31. mars 2016 13,5 timer pr. uke. Jobber du mer enn dette, er du allerede medlem og vil ikke få noen endring. Stortinget har også vedtatt retten til medlemskap i POA dersom du arbeider i flere stillinger som samlet er større enn minstegrensen, forutsatt at stillingene tilhører samme pensjonsordning.

Hva betyr endringen for dem som blir medlemmer?

Arbeidsgiveren din vil automatisk trekke 3,9 prosent av lønnen din - hvis du har tariffavtale med AFP - i pensjonsinnskudd hver måned (og 3,4 prosent av lønnen din hvis du ikke har tariffavtale med AFP). Et medlemskap i POA kan gi deg rett til alderspensjon, uførepensjon, barnepensjon og ektefellepensjon. Du har også anledning til å søke om lån.

Mottar du allerede pensjon?

Lovendringen har ikke tilbakevirkende kraft. Det betyr at den ikke får noen betydning for deg dersom du allerede mottar pensjon. Endringen vil kun gjelde for arbeid som utføres etter 1. april 2016.

Er du pensjonist og arbeider ved siden av pensjonen, må du være oppmerksom på at hvis du arbeider i en stillingsstørrelse over minstegrensen risikerer du at pensjonen din blir redusert.