Dette gjør du ved AFP

Når du skal hjelpe en medarbeider å søke avtalefestet pensjon (AFP), må du sende inn en pensjonsmelding.

Den 10. februar ble AFP-skjemaet digitalt og en del av pensjonsmeldingsskjemaet i Min virksomhet. 

Pensjonsmeldingsskjemaet skal fylles ut i samarbeid med den ansatte. AFP-skjemaet i Min virksomhet består av to deler, en del som gjelder informasjon fra arbeidsgiver, og en del som inneholder informasjon fra arbeidstakeren. Dersom den ansatte ikke kan sitte sammen med deg, må han eller hun sende nødvendig informasjon til deg.

Vi har laget en pensjonsveileder spesielt rettet mot arbeidstakeren, som vil gjøre det enklere å forberede seg. Arbeidsgiver kan også ha nytte av å lese denne.

Meld inn endringer i delvis AFP 

Når medarbeidere med delvis AFP endrer stillingsstørrelse eller inntekt, må du melde dette til oss via pensjonsmelding. Størrelsen på en delvis AFP blir beregnet ut fra forholdet mellom den tidligere inntekten og den antatte framtidige inntekten, og derfor kan endringer i stillingsstørrelse og inntekt påvirke størrelsen på pensjonen.

Den ansatte sitt ansvar

Medarbeideren med AFP må frem til fylte 65 år selv melde fra til det lokale NAV-kontoret sitt når inntekten endrer seg. Etter fylte 65 år skal den ansatte melde lønnsendringene til Pensjonsordningen for apotekvirksomhet. Det er fint om du som arbeidsgiver minner den ansatte på dette.