Dette gjør du ved AFP

Når du skal hjelpe en medarbeider med å søke avtalefestet pensjon (AFP), må du sende inn en pensjonsmelding to måneder før pensjonering ved å logge på Min virksomhet.

AFP-skjemaet består av to deler, en pensjonsmelding med informasjon fra arbeidsgiver, og en del som arbeidstakeren skal fylle ut.

Slik er prosessen

  • Arbeidsgiver og arbeidstaker blir enige om dato for start av AFP og hvor stor reststilling han/hun skal fortsette i. 
  • Arbeidsgiver fyller ut en pensjonsmelding i Min virksomhet og sender inn via Altinn.
  • Statens pensjonskasse, som administrerer apotekordningen, vurderer vilkår og 
    • dersom vilkårene er oppfylt, sender vi vår vurdering videre til NAV, og arbeidstaker får beskjed om å sende inn "Opplysningsskjema om AFP" til NAV.
    • dersom vilkårene ikke er oppfylt, sender vi ingen ting til NAV.
  • Arbeidstaker går inn på nav.no og fyller ut "Opplysningsskjema om AFP". Skjemaet skal sendes direkte til NAV.
  • Gjelder AFP-søknaden et medlem mellom 62 og 65 år, er det NAV som regner ut pensjon, følger opp saken og utbetaler pensjonen. Dersom søknaden gjelder AFP fra 65 år er det SPK som regner ut pensjon. Arbeidstakeren kan følge med på saken sin på Min side hos oss, mens selve utbetalingen skjer via NAV.

Meld inn endringer i delvis AFP

Dersom en endring er knyttet til første uttak eller start av AFP, for eksempel endret startdato eller endret reststillingsprosent, så må dere sende inn en korrigert pensjonsmelding. 

Dersom en arbeidstaker som mottar delvis AFP skal redusere stillingen sin ytterligere og ta ut mer AFP, så må arbeidsgiver sende inn en pensjonsmelding med endringen. Størrelsen på en delvis AFP blir regnet ut fra forholdet mellom den tidligere inntekten og den antatte fremtidige inntekten, og derfor kan endringer i størrelsen på stilling og inntekt påvirke størrelsen på pensjonen. 

Andre endringer i inntekt eller økning i stillingsprosent, skal meldes inn til oss på lønnsfil eller i webrapportering.

Logg inn i Min virksomhet

Den ansatte sitt ansvar

Start av AFP ikke kan ikke ferdigbehandles uten at NAV mottar  "Opplysningsskjema om AFP" fra arbeidstaker.

En arbeidstaker med AFP må frem til fylte 65 år selv melde fra til nav.no dersom inntekten endrer seg etter uttak av AFP. Etter fylte 65 år skal den ansatte melde om AFP og inntekt til Pensjonsordningen for apotekvirksomhet. Det er fint om du som arbeidsgiver minner den ansatte om dette. 

Merk: Husk at det ikke er mulig å ha alderspensjon fra NAV og AFP samtidig. Om arbeidstakeren har tatt ut alderspensjon fra folketrygden, må han/hun kontakte NAV for å stoppe alderspensjonen senest dagen før han tar ut AFP.