Minstegrense for rett til medlemskap i POA er endret

Fra 1. april 2016 er det vedtatt at minstegrensen for rett til medlemskap er 20 prosent av full stilling for alle. Det er også lovfestet rett til medlemskap i POA når summen av flere stillinger under minstegrensen samlet er større enn minstegrensen.

Alle ansatte med stillingsstørrelse fra og med 20 prosent skal trekkes pensjonsinnskudd fra 1. april 2016.

Hva vil endringen bety for dine ansatte?

Endret minstegrense betyr at flere ansatte kan få rett til medlemskap hos oss. De vil få rett til alderspensjon, uførepensjon, ektefellepensjon og barnepensjon, og mulighet til å søke boliglån. Dette gjelder uavhengig av om man er vikar, midlertidig ansatt eller fast ansatt. Arbeider man 19,99 prosent stilling er man under minstegrensen og blir ikke medlem hos oss.

Alderspensjonistene må være oppmerksomme på at dersom de arbeider over den nye minstegrensen, så vil dette redusere pensjonen.

Hva skal dere gjøre?

Alle ansatte som arbeider i 20 prosent stilling eller mer, skal trekkes 3,9 prosent hver måned i pensjonsinnskudd for lønn med tariffavtale med AFP (3,4 prosent av lønn med tariffavtale uten AFP).

Det er viktig at dere informerer de ansatte dette gjelder.

I følge vilkårene for rapportering skal dere rapportere alle ansatte til oss, uansett om stillingsstørrelse er over eller under minstegrensen. Hvis dere ikke rapporterer riktig, kan konsekvensen bli at de ansatte ikke får de rettighetene de har krav på.

For at trekk av medlemsinnskudd skal bli korrekt, må de systemtekniske endringene i lønnssystemet være gjort.

Konsekvenser for premien

Vi vil beregne premie for alle ansatte med 20 prosent stilling og oppover fra 1. april 2016. Økningen i premie vil avhenge av hvor mange ansatte den enkelte arbeidsgiver har med stillingsstørrelse mellom ny og gammel minstegrense.