Fordeler ved å jobbe lengre

Det er mange fordeler med å jobbe lengre, både økonomisk, sosialt og faglig. En senior er en god ressurs.

Ansatte som nærmer seg pensjonsalder sitter ofte inne med viktig kunnskap. Ved at seniorer blir i stillingen, kan du som arbeidsgiver legge til rette for kompetanseoverføring slik at kunnskapen blir hos dere.

Opptjeningen av pensjonsrettigheter fortsetter så lenge den ansatte er i stilling. 

Full opptjening i Pensjonsordningnen for apotekvirksomhet krever 30 år i 100 prosent stilling. For ansatte som har jobbet færre år eller deltid i perioder, vil det være en fordel å fortsette lengre i arbeid.

Alderspensjon fra folketrygden

Det nye regelverket fra 1. januar 2011 ga mange muligheten til å ta ut alderspensjon i folketrygden fra fylte 62 år. Alderspensjonen fra folketrygden er fleksibel og nøytral. Fleksibel fordi den ansatte kan velge når i aldersspennet 62 til 75 år hun eller han vil begynne å motta pensjon. Nøytral fordi summen på pensjonsutbetalingen fra folketrygden skal være den samme, uansett når utbetalingen starter.

Desto lengre dine ansatte jobber - jo høyere opptjening og høyere pensjon. Jo senere hun eller han velger å ta ut alderspensjon, desto lavere blir forholdstallet og tilsvarende høyere blir den månedlige utbetalingen fra folketrygden.

Mulighet til å kombinere arbeid og inntekt

Fleksibel alderspensjon gjør det mulig å kombinere alderspensjon i folketrygden med inntekt fra et arbeidsforhold, uten at pensjonen blir redusert. Dette betyr at en ansatt kan fortsette i stilling hos dere og dermed også fortsette som medlem i Pensjonsordningen for Apotekvirksomhet, samtidig som hun eller han får utbetalt hel alderspensjon fra folketrygden.