Inntekt og alderspensjon

Du kan ha arbeidsinntekt selv om du har gått av med alderspensjon. Inntekt fra en stilling med medlemskap i en offentlig tjenestepensjonsordning vil imidlertid redusere alderspensjonen fra oss. Hvis du har inntekt fra arbeid i privat sektor, påvirker ikke dette alderspensjonen fra Statens pensjonskasse.

Hvis du har inntekt fra en stilling i offentlig sektor - det vil si en stilling med medlemskap i en offentlig tjenestepensjonsordning - påvirker det pensjonen fra Statens pensjonskasse for alle uansett alder. Arbeid som fører til medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning, vil også kunne gi nedgang i pensjonen etter at du er ferdig med å arbeide.

  • Kortere arbeidsforhold
    Enkeltstående arbeidsforhold som ikke varer lenger enn 29 dager i virksomheter tilknyttet Statens pensjonskasse, gir ikke medlemskap. Slike arbeidsforhold vil derfor ikke føre til reduksjon av pensjon selv om de avlønnes på ordinære vilkår. Vi teller i slike tilfeller antall kalenderdager fra du begynner i stillingen til du slutter i den, ikke hvor mange dager du har avtale om å jobbe mens arbeidsforholdet varer.

  • Alderspensjon og delvis stilling
    Du gå av med delvis alderspensjon fra oss og jobbe deltid. Dersom du ønsker å gå av med hel pensjon, og fortsette å jobbe, blir pensjonen din redusert dersom du jobber i en stilling med rett til medlemskap i en offentlig pensjonsordning. Jobber du i privat sektor uten å være medlem av offentlig tjenestepensjonsordning, kan du motta lønn i tillegg til pensjon uten at pensjonen blir redusert.

Inntekt fra privat sektor

Hvis du har inntekt fra arbeid i privat sektor, påvirker ikke dette alderspensjonen fra Statens pensjonskasse. Du kan stort sett arbeide så mye du vil og fortsatt beholde full alderspensjon fra oss.

Når vi snakker om privat sektor, mener vi arbeidsgivere som ikke har offentlig tjenestepensjonsordning. Hvis du har inntekt fra stilling som har offentlig tjenestepensjonsordning, er det viktig at du melder fra om inntekten til Statens pensjonskasse.

Fordyp deg mer om inntekt og alderspensjon her: 

Pensjonistlønn

Hvis du er alderspensjonist og blir engasjert på pensjonistvilkår, det vil si at du får pensjonistlønn, beholder du som hovedregel pensjonen fra oss uten reduksjon. Dette er uavhengig av hvor mye du tjener. Noen kriterier for å bli engasjert på pensjonistlønn må være oppfylt:

Det er en forutsetning at du har hel/delvis alderspensjon fra Statens pensjonskasse.

  • I Statens personalhåndbok står blant annet: Det er en forutsetning at slikt engasjement skal gjelde kortvarig (tilfeldig) arbeid, og ikke være oppgaver av fast og varig karakter, og skal heller ikke være en videreføring av tidligere arbeidsforhold.
  • Pensjonistlønn kan ikke kombineres med AFP og uførepensjon.

Pensjonistlønnen per 1. januar 2021: 218 kroner per time

For undervisningspersonale som har tatt ut alderspensjon, men som blir engasjert til å undervise på pensjonistvilkår, gjelder egne regler. Per 1. januar 2021 beregnes pensjonistlønn for undervisningspersonell tilknyttet kommunal tariff slik: 218 kroner per time x 1 400/årsrammen i faget

Meld fra om inntekt

Det er viktig at du gir beskjed til Statens pensjonskasse om alle endringer i arbeidsinntekt. Du må være spesielt oppmerksom på at det ikke er tilstrekkelig kun å gi beskjed til NAV. Hvis du får utbetalt for mye pensjon fordi du ikke har overholdt denne opplysningsplikten, vil vi kreve pengene tilbakebetalt. Det samme gjelder hvis du burde ha forstått at pensjonen ble utbetalt med for høyt beløp. Du melder fra om endring i arbeidsinntekt på Min side medlem.

Statens pensjonskasse og folketrygden har ulike regler for hvordan arbeidsinntekt påvirker pensjonen. Med alderspensjon fra folketrygden kan du jobbe så mye du vil uten at pensjonen fra folketrygden blir redusert på grunn av inntekten. Husk imidlertid at hvis du velger å redusere stillingsstørrelsen din før du fyller 67 år, kan det få konsekvenser for størrelsen på tjenestepensjonen din. Vil du vite mer om folketrygdens regler for pensjon og inntekt, kan du se www.nav.no.