Mikkel er født i 1993. Hva får han i pensjon?

Mikkel og pensjonstallene hans finnes ikke i virkeligheten. Dette er et eksempel for å vise hvordan det nye regelverket for offentlig tjenestepensjon kan slå ut for en som er født i 1993.

Mikkel er født i 1993

  • Begynte å jobbe i offentlig sektor da han var 27 år
  • Lønn på sluttidspunktet 600 000 kroner
  • Jobber til han fyller 67 år, i 100 prosent stilling
  • Tar ut alderspensjon i tjenestepensjon fra 67 år
  • Tar ut folketrygd fra 67 år
  • Tar ut ny AFP fra 67 år

Mikkels alderspensjon: 

Når Mikkel tar ut pensjon ved fylte 67 år, kan samlet pensjon bli omtrent 332 000 kroner, som er 55 prosent av lønnen han hadde da han sluttet i jobb.

Mikkel kan oppnå nesten samme pensjonsnivå som Henrik (født i 1963) fikk da han gikk av som 67-åring. Men da må Mikkel jobbe så lenge han kan – det vil si til han er 70 år.

Henrik fikk 406 000 kroner i årlig pensjon da han gikk av som 67-åring. Dersom Mikkel velger å jobbe til han er 70 år vil han få omtrent 403 000 kroner.

Mikkel begynte å jobbe i offentlig sektor etter 2020. Dette betyr at han vil få hele sin pensjonsopptjening beregnet etter nytt regelverk.

Det nye regelverket innebærer at Mikkels offentlige tjenestepensjon blir beregnes ut fra en pensjonsbeholdning han sparer opp i løpet av årene han jobber. Dette er det samme opptjeningsprinsippet som i folketrygden.

Siden Mikkel ikke har noen opptjening fra før 2020, er han blant de som ikke får noe av alderspensjonen beregnet ut fra sluttlønnen.

Overgangen fra sluttlønnbasert til beholdningsbasert offentlig tjenestepensjon kan gjøre det enklere for Mikkel å veksle mellom privat og offentlig sektor i løpet av sin yrkeskarriere.

Mikkel får ny avtalefestet pensjon (AFP)

AFP var opprinnelig en ordning for å gi ansatte i slitsomme yrker mulighet til å gå av tidlig. I 2011 ble AFP i privat sektor erstattet med en livsvarig ytelse som er mal for den nye AFP i offentlig sektor.

Nå er både privat og offentlig AFP i endring, og alt tyder på at de to ordningene kommer til å ligne mer på hverandre enn før. Det innebærer at offentlig AFP høyst sannsynlig går over fra å være en tidligpensjon du får mellom 62 og 67 år til å bli en livsvarig pensjon du får i tillegg til alderspensjonen – slik AFP er i privat sektor i dag. Og på samme måte som alderspensjonen, vil størrelsen på AFP-pensjonen bli høyere jo lengre du venter med å ta den ut.

Det nye regelverket inneholder ingen avklaringer om AFP, men vi har valgt å ta utgangspunkt i det som stod i Pensjonsavtalen som ble inngått 3. mars 2018. Derfor har vi lagt et livslangt AFP-tillegg inn i regnestykket.

Avtalen inneholder også et forslag som innebærer at Mikkel kan ta ut AFP mellom 62 og 70 år og jobbe samtidig uten at det påvirker pensjonen hans. Det er ikke mulig å jobbe ved siden av for den som tar ut offentlig AFP i dag.

Foto: iStockphoto.com