Kaja er født i 1983. Hva får hun i pensjon?

Kaja og pensjonstallene hennes finnes ikke i virkeligheten. Dette er et eksempel for å vise hvordan det nye regelverket for offentlig tjenestepensjon kan slå ut for en som er født i 1983.

Kaja er født i 1983

  • Begynte å jobbe i offentlig sektor da hun var 27 år
  • Jevn inntekt i offentlig sektor 600 000 kr
  • Jobber til hun fyller 67 år, i 100 prosent stilling
  • Tar ut alderspensjon i tjenestepensjon fra 67 år
  • Tar ut folketrygd fra 67 år
  • Tar ut AFP fra 67 år

Kajas alderspensjon: Når Kaja tar ut pensjon ved fylte 67 år, kan samlet pensjon bli omtrent 350 000 kroner, som er 58 prosent av lønnen hun hadde da hun sluttet i jobb

Kaja må jobbe til hun er 69 år og 4 måneder for å oppnå rundt samme pensjon som Henrik (født i 1963) fikk da han gikk av som 67-åring. Henrik fikk 406 000 kroner i årlig pensjon.

Dersom Kaja velger å jobbe til hun er 70 år vil hun få omtrent 423 000 kroner, som er 71 prosent av lønnen hun hadde da hun sluttet i jobb.

Kaja begynte å jobbe i offentlig sektor i 2010. Dette betyr at hun vil få 10 års opptjening etter gamle regler og 30 års opptjening i den nye ordningen.

De nye reglene for offentlig tjenestepensjon vil gjelde fra 2020. Kaja, som begynte å jobbe i offentlig sektor i 2010, vil ha 10 års opptjening etter dagens regelverk (kalt gammelt regelverk). Når hun går av som 67-åring i 2050, vil hun i tillegg ha 32 år og 4 måneders opptjening etter nytt regelverk.

Tjenestepensjonen til Kaja blir altså beregnet både etter gamle og nye regler, basert på antall opptjeningsår hun har før og etter 2020. Andelen som er opptjent etter gamle regler skal samordnes med folketrygden.

Det gamle regelverket innebærer at alderspensjonen beregnes ut fra Kajas lønn ved utgangen av 2019 (66 prosent). Det nye regelverket betyr at alderspensjonen beregnes ut fra en pensjonsbeholdning som hun sparer opp i årene hun jobber i offentlig sektor fra 2020.

Kaja får ny avtalefestet pensjon (AFP)

AFP var opprinnelig en ordning for å gi ansatte i slitsomme yrker mulighet til å gå av tidlig. I 2011 ble AFP i privat sektor erstattet med en livsvarig ytelse som er mal for den nye AFP i offentlig sektor.

Nå er både privat og offentlig AFP i endring, og alt tyder på at de to ordningene kommer til å ligne mer på hverandre enn før. Det innebærer at offentlig AFP høyst sannsynlig går over fra å være en tidligpensjon du får mellom 62 og 67 år til å bli en livsvarig pensjon du får i tillegg til alderspensjonen – slik AFP er i privat sektor i dag. Og på samme måte som alderspensjonen, vil størrelsen på AFP-pensjonen bli høyere jo lengre du venter med å ta den ut.

De nye reglene for offentlig tjenestepensjon inneholder ingen avklaringer om AFP, men vi har valgt å ta utgangspunkt i det som stod i Pensjonsavtalen som ble inngått 3. mars 2018. Derfor har vi lagt et livslangt AFP-tillegg inn i regnestykket.

Avtalen inneholder også et forslag som innebærer at Kaja kan ta ut AFP mellom 62 og 70 år og jobbe samtidig uten at det påvirker pensjonen hennes. Det er ikke mulig å jobbe ved siden av for den som tar ut offentlig AFP i dag.

Foto: iStockphoto.com