Henrik er født i 1963. Hva får han i pensjon?

Henrik og pensjonstallene hans finnes ikke i virkeligheten. Dette eksempelet viser hvordan det nye regelverket for offentlig tjenestepensjon kan slå ut for en som er født i 1963.

Henrik er født i 1963

  • Begynte å jobbe i offentlig sektor da han var 27 år
  • Jevn inntekt i offentlig sektor 600 000 kroner
  • Jobber til han fyller 67 år, i 100 prosent stilling
  • Tar ut alderspensjon i tjenestepensjon fra 67 år
  • Tar ut folketrygd fra 67 år
  • Tar ut ny AFP fra 67 år

Henriks alderspensjon: Når Henrik tar ut pensjon ved fylte 67 år, kan samlet pensjon bli omtrent 406 000 kroner, som er 68 prosent av lønnen han hadde da han sluttet i jobb.

De nye reglene for offentlig tjenestepensjon gjelder fra 2020. Henrik begynte å jobbe i offentlig sektor i 1990 og vil ha 30 års opptjeningOpptening / opptjeningFrå 2020 vert det innført nye reglar der du tener opp i ei pensjonsbehaldning. Den tida du har vore medlem i Statens pensjonskasse fram til 2020 blir kalla oppteningstid. Dei nye reglane gjeld alderspensjon for deg som er fødd i 1963 eller seinare. Det er førebels ikkje vedteke nye oppteningsregler for avtalefesta pensjon (AFP), men partane i arbeidslivet er samde om prinsippane for AFP.Mer om Opptening / opptjening etter gammelt regelverk. Når han går av med pensjon som 67-åring i 2030, vil Henrik i tillegg ha 10 års opptjening etter det nye regelverket.

Tjenestepensjonen til Henrik blir altså beregnet både etter gamle og nye regler, basert på antall opptjeningsår han har før og etter 2020. Andelen som er opptjent etter gamle regler skal samordnes med folketrygden.

Les mer om samordningSamordningPensjonen frå Statens pensjonskasse og andre offentlege tenestepensjonsordningar skal samordnast med ytingar frå folketrygda. Samordningslova regulerer fordelinga av utbetalinga av pensjon frå folketrygda og offentlege tenestepensjonsordningar.Mer om Samordning.

Det gamle regelverket innebærer at alderspensjonen beregnes ut fra Henriks lønn ved utgangen av 2019. Det nye regelverket beregnes ut fra en pensjonsbeholdning som han sparer opp i årene han jobber i offentlig sektor fra 2020.

For å gjøre overgangen mellom regelverkene mindre brå, er det ulike overgangstillegg.

Henrik får 2011-tilleggTjueelleve / 2011-tilleggEit pensjonstillegg for medlemmer fødd 1963 - 1967 med opptening før 2011.Mer om Tjueelleve / 2011-tillegg

De som er født i perioden 1963 – 1967 og som har opptjening fra før 2011 får et spesielt tillegg for å kompensere for at de "faller mellom to stoler" i regelverket. Tillegget omtales som "2011-tillegget" fordi det er knyttet til overgangen til nye opptjeningsregler i folketrygden fra 2011. Henrik får dette tillegget når han går av som 67-åring.

Henrik får ikke overgangstillegg

De som er født i perioden 1963 – 1970 kan få et "Overgangstillegg" dersom de går av med AFP. Overgangstillegget utbetales mellom 62-67 år, og meningen er å gjøre overgangen fra gammelt til nytt regelverk mest mulig rettferdig for de som går av tidlig med pensjon.

Fordi Henrik venter med å ta ut pensjon til han er 67 år, får han ikke dette tillegget.

Henrik får ny avtalefestet pensjon (AFP)

AFP var opprinnelig en ordning for å gi ansatte i slitsomme yrker muligheter til å gå av tidlig. I 2011 ble AFP i privat sektor erstattet med en livsvarig ytelse som er malen for den nye AFP-ordningen i offentlig sektor. Nå er både privat og offentlig AFP i endring, og alt tyder på at de to ordningene kommer til å ligne mer på hverandre enn før. Det innebærer at offentlig AFP høyst sannsynlig går over fra å være en tidligpensjon du får mellom 62 og 67 år til å bli en livsvarig pensjon du får i tillegg til alderspensjonen – slik AFP er i privat sektor i dag. Og på samme måte som alderspensjonen, vil størrelsen på AFP-pensjonen bli høyere jo lengre du venter med å ta den ut.

Regelverket for ny offentlig tjenestepensjon inneholder ingen avklaringer om AFP, men vi har valgt å ta utgangspunkt i det som stod i Pensjonsavtalen som ble inngått 3. mars 2018. Derfor har vi lagt et AFP-tillegg inn i regnestykket.

Avtalen inneholder også et forslag som innebærer at Henrik kan ta ut AFP mellom 62 og 70 år og jobbe samtidig uten at det påvirker pensjonen hans. Det er ikke mulig å jobbe ved siden av for den som tar ut offentlig AFP i dag.

Henrik velger å ta ut alderspensjon og AFP samtidig ved fylte 67 år.

Foto: iStockphoto.com