Inntekt som påvirker uføre­pensjonen

Som hovedregel skal uførepensjonen reduseres når du har inntekt over inntektsgrensen. Det er imidlertid noen typer inntekt som ikke påvirker uførepensjonen – og som skal holdes utenfor etteroppgjøret.

I utgangspunktet skal all pensjonsgivende inntekt som inngår i skatteligningen, inngå i etteroppgjøret. Dette inkluderer blant annet

 • arbeidsinntekt fra privat og offentlig virksomhet
 • næringsinntekt
 • styrehonorarer
 • honorarer for ulike tillitsverv
 • feriepenger fra arbeid du har utført etter at du tok ut hel eller delvis uførepensjon første gang. 

Med pensjonsgivende inntektInntektMed inntekt meiner vi pensjonsgivande inntekt i folketrygda.Mer om Inntekt mener vi pensjonsgivende inntekt i folketrygden eller inntekt av samme type fra utlandet.

Ta kontakt med oss dersom du har slik type inntekt fra utlandet. Dette kan du gjøre ved å logge deg inn på Min side. Gjør deretter følgende:

 • Velg Kontaktskjema.
 • Velg Uførepensjon under Hva gjelder det?
 • Huk av for Innsending av dokumentasjon/opplysninger til sak.

Dette er viktig for at uførepensjonen din skal bli beregnet ut fra riktig inntekt.

Inntekt som ikke påvirker uførepensjonen din

Eksempler på inntekt som er regnet som pensjonsgivende inntekt, men likevel ikke påvirker pensjonen din:

 • arbeidsavklaringspenger (AAP) og uføretrygd fra folketrygden
 • inntekt, inkludert feriepenger, som stammer fra helt avsluttet arbeid eller virksomhet du hadde før du tok ut uførepensjonen (såkalt etterslepsinntekt)
 • foreldrepenger fra NAV som er beregnet ut fra AAP
 • stønad til enslig mor eller far fra NAV
 • erstatning for inntektstap ved erstatningsoppgjør etter skadeerstatningsloven § 3-1, yrkesskadeforsikringsloven § 13 eller pasientskadeloven § 4 første ledd.