Hva omfattes av lovforslaget?

Lovforslaget som er oversendt Stortinget bygger på avtalen som ble inngått i mars 2018, og beskriver ny pensjonsordning for offentlig ansatte som er født i 1963, og som vil starte å tjene opp pensjon i ny ordning fra 2020. Lovforslaget inneholder også forslag til overgangsregler fra dagens pensjonsordning til ny ordning.

AFP og særalderspensjon ikke med

Lovforslaget inneholder ikke ny AFP da det er uavklarte spørsmål rundt organisering av offentlig AFP og forholdet til AFP i privat sektor.

Arbeids- og sosialdepartementet vil derfor komme tilbake med lovforslag om ny AFP-ordning. Lovforslaget omfatter heller ikke endelig lovforslag om særalderspensjon, kun forslag om midlertidige regler for tidligpensjon for personer født fra og med 1963 som har særaldersgrense.