Hva omfattes av høringen?

Lovforslaget som nå er på høring bygger på avtalen som ble inngått, og beskriver ny pensjonsordning for offentlig ansatte som er født i 1963, og som vil starte å tjene opp pensjon i ny ordning fra 2020. Lovforslaget inneholder også forslag til overgangsregler fra dagens pensjonsordning til ny ordning.

AFP og særalderspensjon ikke med

Høringsnotatet inneholder ikke lovforslag om ny AFP da det er uavklarte spørsmål rundt organisering av offentlig AFP og forholdet til AFP i privat sektor.

Arbeids- og sosialdepartementet vil derfor komme tilbake med lovforslag om ny AFP-ordning. Høringsnotatet omfatter heller ikke lovforslag om særalderspensjon, da dette behandles i en egen prosess med partene.