Hva er en påslagsmodell?

Lovforslaget som nå er til behandling i Stortinget beskriver den nye pensjonsløsningen i offentlig sektor som en «påslagsmodell», som er et nytt begrep for alderspensjon.

I påslagsmodellen beregnes og utbetales pensjonen i tillegg til folketrygden. I motsetning til dagens ordning, som er en bruttoordning Bruttopensjon Mer om Bruttopensjon , hvor pensjonen sees i sammenheng med og samordnes Samordning Pensjonen frå Statens pensjonskasse og andre offentlege tenestepensjonsordningar skal samordnast med ytingar frå folketrygda. Samordningslova regulerer fordelinga av utbetalinga av pensjon frå folketrygda og offentlege tenestepensjonsordningar. Mer om Samordning med ytelser fra folketrygden.

I påslagsmodellen beregnes en andel av årsinntekten (5,7 prosent for pensjonsgivende inntekt opp til 7,1 G og 23,8 prosent for pensjonsgivende inntekt mellom 7,1 og 12 G) som settes av i en tjenestepensjonsbeholdning.

Beholdningen reguleres med lønnsveksten i samfunnet. Ved uttak av pensjon beregnes årlig pensjon ved å dele tjenestepensjonsbeholdningen på et delingstall Delingstal Mer om Delingstal etter samme prinsipper som for ny folketrygd.

Pensjonen utbetales livsvarig. Faktisk utbetalt pensjon kan både bli større eller mindre enn beholdningens verdi ved uttak av pensjon. Dette avhenger av medlemmets levealder.

Bokstaven G står for folketrygdens grunnbeløp, som justeres en gang i året. Per 1.5.2018 er den på 96 883 kroner.